Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo quy định tại Quyết định số 1159/QĐ-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:


I. Chức năng
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Vụ) là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
Vụ có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm, hàng năm của Vụ; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp.
2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch và chính sách về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
3. Xây dựng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, đề án, văn bản khác thuộc phạm vi quản lý của Vụ để Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản liên quan đến phạm vi quản lý của Vụ hoặc do Bộ trưởng giao.
4. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành và hướng dẫn sử dụng mẫu văn bản về phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
5. Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Vụ.
6. Theo dõi thi hành pháp luật, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý của Vụ.
7. Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định của pháp luật và của Bộ.
8. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
a) Theo dõi, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi cả nước;
b) Tham mưu, hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam trong phạm vi cả nước; đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam; chủ trì tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong Bộ Tư pháp;
c) Giúp Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hội đồng;
d) Tham mưu trình Bộ trưởng quyết định việc công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Trung ương theo quy định của pháp luật;
đ) Theo dõi, hướng dẫn, cải tiến việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học;
e) Theo dõi, hướng dẫn thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
9. Về công tác hoà giải ở cơ sở:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở;
b) Hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở và công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
10. Về xây dựng xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:
a) Tham mưu giúp Bộ trưởng chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra thực hiện nội dung đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của pháp luật;
b) Xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý của Bộ;
d) Lồng ghép xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong chương trình, chính sách xóa đói, giảm nghèo và trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;
đ) Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định của pháp luật.
11. Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo quy định của pháp luật.
12. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan biên soạn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí, Cổng thông tin điện tử và các ấn phẩm của Bộ.
13. Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính theo dõi việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù.
14. Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Vụ.
15. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
16. Tổ chức kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Vụ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm pháp luật; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
17. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
18. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Vụ; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
19. Quản lý công chức của Vụ; quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
20. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng giao.
III. Cơ cấu tổ chức, biên chế
1. Cơ cấu tổ chức
a) Lãnh đạo Vụ:
Lãnh đạo Vụ gồm có Vụ trưởng và không quá 03 (ba) Phó Vụ trưởng.
Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Vụ.
Các Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng quản lý, điều hành hoạt động của Vụ và trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
b) Các đơn vị trực thuộc Vụ:
- Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Phòng Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở;
- Phòng Quản lý công tác tiếp cận pháp luật và Tổng hợp.
Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Vụ do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị thuộc Vụ do Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định.
2. Biên chế của Vụ thuộc biên chế công chức của Bộ Tư pháp, do Bộ trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

241/KH-HĐNVQS

Kế hoạch tuyển chọn, gọi cong dân nhập ngũ năm 2022

Lượt xem:12 | lượt tải:5

735/HĐPH

Phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng phát động

Lượt xem:11 | lượt tải:3

4398/UBND-VX

Phát động phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:15 | lượt tải:5

736/STP-PBGDPL

Hưởng ứng Cuộc thi“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”do Thanh tra Chính phủ phát động

Lượt xem:12 | lượt tải:3

3231/QQD-UBND

Quyết đinh công bố danh mục 27 TTHC được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực bảo vệ thực vật, chăn nuôi, trồng trọt, thú y, thủy sản, lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lượt xem:21 | lượt tải:5

217/KH- UBND

Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2021

Lượt xem:50 | lượt tải:29

2995/QĐ- UBND

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:50 | lượt tải:21

2979/QĐ- UBND

Quyết định công bố danh mục 02 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực phòng, chống thiên tai

Lượt xem:69 | lượt tải:17
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây