Bản tin pháp luật tuần 21 năm 2021

Thứ năm - 27/05/2021 10:49
Giới thiệu các văn bản pháp luật mới và các văn bản có hiệu lực trong tuần
Ảnh bản tin pháp luật
Ảnh bản tin pháp luật
I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI.
1. Phải lập phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Ngày 12/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTNMT Hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Theo quy định tại Thông tư, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác cấp tỉnh, huyện, quận, thị xã, thành phố…
Nội dung chi tiết phương án phải thể hiện được hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; đồng thời phân tích, đánh giá hiện trạng và làm rõ những mặt được, hạn chế, nguyên nhân theo các nội dung chính như: tổng diện tích, số lượng thửa đất; tổng diện tích tại từng xã, phường, thị trấn.
Trong đó, nêu cụ thể diện tích đất sử dụng đúng mục đích; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất không sử dụng; diện tích đất có tranh chấp, lấn chiếm; diện tích đất sử dụng theo từng loại đất; hình thức sử dụng đất (thuê đất trả tiền hàng năm, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất); theo thời hạn sử dụng đất; diện tích đất sử dụng có giấy tờ pháp lý về đất đai (Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất), không có giấy tờ pháp lý về đất đai.
Đối chiếu diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP.
Dự thảo Thông tư cũng đề xuất phương án sử dụng đất đối với diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa đề nghị giữ lại sử dụng phù hợp với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có) của địa phương đã được phê duyệt và công bố; phù hợp với chiến lược phát triển…
Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt phương án sử dụng đất đối với diện tích đất được giữ lại tiếp tục sử dụng như: tổng diện tích, số lượng thửa đất doanh nghiệp sau cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng; diện tích, vị trí, loại đất, hình thức sử dụng, thời hạn sử dụng đất, giấy tờ pháp lý (nếu có) của từng thửa đất doanh nghiệp sau cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn; tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất.
Trường hợp doanh nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt và không phải lập lại phương án sử dụng đất theo Thông tư này.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 28/6/2021.
2. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.
Ngày 13/5/2021, Bộ Thể thao, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BVHTTDL ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Theo đó, bãi bỏ 03 Thông tư sau:
1. Thông tư số 09/2014/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
2. Thông tư số 16/2016/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020.
3Thông tư số 09/2019/TT-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.
3. Triển khai việc khai báo y tế bằng mã QR Code cho người ra vào các cơ quan, đơn vị trong tỉnh
Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 1969 /UBND-VX V/v tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19.
Trong nội dung văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của bộ tài liệu “Giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo việc treo/dán các mã QR Code; đồng thời kiểm soát, ghi nhận các hoạt động ra/vào trụ sở. Yêu cầu mọi cá nhân, tổ chức đến làm việc phải cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code trước khi vào trụ sở làm việc.
Yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp
Chỉ đạo triệt để việc cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code trong các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý và trọng điểm đổi với các thành phần như sau:
Người dân tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng điện thoại thông minh;
Toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của các doanh nghiệp hoạt động trong các khu thương mại, khu công nghiệp có sử dụng điện thoại thông minh phải cài đặt, sử dụng quét mã QR Code khi ra/vào nơi làm việc, coi đây là yêu cầu bắt buộc khi tham gia hoạt động sản xuất.
Học sinh, sinh viên có sử dụng điện thoại di động thông minh tuân thủ việc quét mã QR Code khi đến trường và các điểm công cộng.
Các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn tỉnh triển khai tuyên truyền trên các phương tiện vận tải để vận động hành khách cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code khi đến các bến xe, ga tàu...
Các nhà hàng, khách sạn, tổ chức doanh nghiệp, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh lưu trú... yêu cầu khách hàng quét mã QR Code khi sử dụng dịch vụ của đơn vị; Các đơn vị, doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo ngoài trời hỗ trợ tuyên truyền trên các màn hình quảng cáo ngoài trời.
Công dân có điện thoại di động thông minh di chuyển qua các chốt kiểm dịch; Công dân thuộc diện cách ly tập trung, cách ly tại nhà và những công dân thuộc diện phải xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh cần phải được khai báo điện tử đầy đủ…
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 9 huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code trên địa bàn.
Đặc biệt là chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập các tổ Covid-19 cộng đồng hướng dẫn và đề nghị tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code khi đến các điểm công cộng.
II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG TUẦN.
Kiện toàn hệ thống cơ quan thanh tra trong Công an nhân dân
Ngày 24/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân (CAND).
Bộ Công an cho biết, triển khai Luật Công an nhân dân năm 2018 và Nghị định 01/2018/NĐ-CP, bộ máy tổ chức CAND trong đó có hệ thống cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong CAND đã thay đổi căn bản. Một số cơ quan thanh tra nhà nước trong CAND giải thể như: Thanh tra Tổng cục; thanh tra Bộ Tư lệnh; thanh tra Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, tổ chức và hoạt động thanh tra tại các đơn vị trực thuộc Bộ chưa được kiện toàn.
Qua thực tiễn triển khai Nghị định 41/2014/NĐ-CP cho thấy một số quy định về tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong CAND hiện nay chưa hợp lý, chưa đảm bảo đồng bộ, thống nhất với một số văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra. Do vậy, Nghị định 25/2021/NĐ-CP được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế trên.
Theo Nghị định số 25/2021/NĐ-CP, hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong CADN gồm:
1- Thanh tra Bộ Công an (Thanh tra Bộ); 2- Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thanh tra Công an tỉnh);
3- Thanh tra Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.
Ở các cơ quan, đơn vị không có tổ chức thanh tra thì Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật. Đơn vị có quân số từ 200 cán bộ, chiến sĩ trở lên, bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách; quân số dưới 200 cán bộ, chiến sĩ, bố trí cán bộ thanh tra kiêm nhiệm.
Sửa đổi quy định hoạt động thanh tra hành chính
Ngoài ra, Nghị định số 25/2021/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định trong hoạt động thanh tra hành chính trong CAND.
Về thẩm quyền ra quyết định thanh tra hành chính theo kế hoạch, Nghị định số 25/2021/NĐ-CP quy định căn cứ kế hoạch thanh tra đã được Thủ trưởng Công an có thẩm quyền phê duyệt, Chánh Thanh tra Công an các đơn vị, địa phương ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.
Đối với những lĩnh vực, vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị, địa phương, Bộ trưởng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.
Đối với những lĩnh vực, vụ việc đặc biệt phức tạp liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cấp, nhiều ngành, trong đó trách nhiệm chủ yếu của Bộ Công an, căn cứ vào kế hoạch thanh tra, Bộ trưởng, Giám đốc Công an tỉnh quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.
Về thẩm quyền ra quyết định thanh tra hành chính đột xuất, Nghị định quy định đối với lĩnh vực, vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm quản lý của Công an nhiều đơn vị, địa phương, Bộ trưởng, Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định thanh tra đột xuất, thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.
Đối với lĩnh vực, vụ việc đặc biệt phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, trong đó trách nhiệm của Công an là chủ yếu, Bộ trưởng, Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định thanh tra đột xuất và thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.
Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng ra quyết định thanh tra đột xuất đối với vụ việc theo thẩm quyền, thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra và gửi quyết định thanh tra đến Thanh tra Công an cấp trên trực tiếp. 
Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/5/2021.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

410/UBND-VH

Nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Lượt xem:11 | lượt tải:25

129/KH-UBND

Tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai năm 2022.

Lượt xem:8 | lượt tải:4

259/TB-UBND

Thông báo công khai các hộ gia đình, cá nhân đăng ký giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lào Cai

Lượt xem:12 | lượt tải:8

257/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức

Lượt xem:14 | lượt tải:4

185/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:18 | lượt tải:10

948/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026

Lượt xem:18 | lượt tải:8

341/UBND-TDCS

Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lượt xem:46 | lượt tải:17

495/QĐ-TTg

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030

Lượt xem:39 | lượt tải:11
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:10
  • Tổng lượt truy cập: 5,146,135
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây