Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch trên địa bàn thành phố Lào Cai

Thứ năm - 25/03/2021 11:04
Để tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bảnhướng dẫn thi hành; chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, yếu kém, chấm dứt và xửlý nghiêm vi phạm trong công tác hộ tịch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quảquản lý nhà nước trong công tác hộ tịch trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủyban nhân dân thành phố chỉ đạo:
tải xuống
tải xuống
1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Uỷ ban nhân dân các các xã, phường
- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền pháp luật hộ tịch liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị, địa phương. Đảm bảo, mọi cá nhân, công dân và tổ chức liên quan hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ về đăng ký, quản lý hộ tịch; kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền biết sự kiện hộ tịch phát sinh trên thực tế nhưng không được đăng ký hoặc việc đăng ký không đúng nhằm mục đích trục lợi, vi phạm pháp luật.
- Chỉ đạo, hướng dẫn rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đang quản lý. Nếu có sai lệch thông tin cá nhân trong hồ sơ quản lý với nội dung trong Giấy khai sinh của cán bộ, công chức, viên chức thì căn cứ Giấy khai sinh (bản chính, bản sao, bản trích lục) kịp thời điều chỉnh đảm bảo mọi thông tin cá nhân trong hồ sơ cơ quan quản lý phải phù hợp với nội dung trong Giấy khai sinh theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật Hộ tịch và Điều 6 nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Tuyệt đối, không được yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức công dân đăng ký lại khai sinh hoặc thay đổi, cải chính hộ tịch trái pháp luật hộ tịch.
- Trong quá trình giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, khi cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính có nộp bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; trường hợp nộp bản sao không có chứng thực nhưng có bản chính để xuất trình thì người yêu cầu tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và ký xác nhận trên bản sao, không được yêu cầu cá nhân, tổ chức phải nộp bản sao có chứng thực.
2. Phòng Tư pháp
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thành phố, Cấp ủy, Chính quyền các xã, phường và các đơn vị liên quan trong lãnh chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật hộ tịch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn thành phố.
- Thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các xã, phường, cá nhân liên quan trong công tác hộ tịch. Trước mắt, tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện ngay Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Hàng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ, pháp luật hộ tịch. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ cho CBCC làm công tác hộ tịch, đáp ứng xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo trong thời kỳ mới.
- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục những khó khăn, hạn chế; không nể nang, bao che, dung túng trong kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thu hồi, hủy bỏ các giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã cấp trái quy định.
3. Phòng Nội vụ
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, phường tham mưu UBND thành phố thực hiện công tác tuyển dụng, rà soát, đánh giá phân xếp loại công chức (theo tháng , quý, năm) , kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch các xã, phường đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện luật định đáp ứng được vị trí việc làm .
- Định kỳ hằng năm, phối hợp với PHòng tư pháp và các cơ quan, ngành liên quan thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ hộ tịch, tin học cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp hộ tịch nhằm nâng cao, hoàn thiện năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch.
4. Công an thành phố
- Chỉ đạo, hướng dẫn công an xã, phường phối hợp với cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch thực hiện thống nhất, đồng bộ công tác quản lý hộ tịch và dân cư như: Kiểm tra, rà soát, phát hiện trẻ bỏ rơi, người từ nước ngoài nhập cảnh, cư trú trên địa bàn thành phố chưa được đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định; xác minh nhân thân người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trong trường hợp đặc biệt (trẻ bị bỏ rơi, người không rõ nguồn gốc, người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú trên địa bàn).
- Trong công tác quản lý, đảm bảo và phát huy giá trị pháp lý của giấy khai sinh theo nguyên tắc Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của ngành như: Cấp thẻ căn cước công dân/hộ chiếu; đăng ký thường trú/tạm trú. Trường hợp có nghi ngờ về giá trị pháp lý của giấy khai sinh, thì chủ động hoặc phối hợp kiểm tra, xác minh làm rõ theo quy định tại điểm b, mục 1 nêu trên.
5. Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa thành phố
- Chỉ đạo, quản lý và thực hiện nghiêm túc, đúng việc cấp Giấy chứng sinh theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 được sửa đổi một số điều tại Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 của Bộ Y tế; việc cấp Giấy chứng sinh phải đảm bảo đúng biểu mẫu, nội dung chính xác và đúng đối tượng. Việc cấp giấy chứng tử tại cơ quan y tế phải được thực hiện đúng quy định pháp luật. Xử lý nghiêm các trường hợp giả mạo, cung cấp thông tin sai lệch để được cấp Giấy chứng sinh, Giấy chứng tử vì mục đích trục lợi, vi phạm pháp luật như hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi khác; cấp khống, cấp nhiều Giấy chứng sinh cho 01 người trong cùng lần sinh; sử dụng Giấy chứng sinh để hợp lý hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân như biến con đẻ thành con nuôi hoặc ngược lại.
- Hướng dẫn các Trạm y tế có biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ và kịp thời thông báo đến Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan Công an cấp xã trên địa bàn quản lý lập biên bản phát hiện trẻ bị bỏ rơi tại cơ sở y tế; không để xảy ra tình trạng trao đổi, buôn bán trẻ sơ sinh tại cơ sở y tế.
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện nội dung theo quy định Luật Hộ tịch, văn bản hướng dẫn thi hành và yêu cầu quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn thành phố, trong đó có nhiệm vụ số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn thành phố và cung cấp sổ, biểu mẫu hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch, công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và trang thiết bị phục vụ công tác này trên địa bàn thành phố.
- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thu, nộp lệ phí chứng thực và sử dụng kinh phí trong hoạt động chứng thực trên địa bàn thành phố theo quy định.
7. Phòng GD & ĐT thành phố:
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành trong toàn ngành.
- Chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. 8. Trung tâm VH-TT&TT thành phố thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Hộ tịch đến cán bộ, nhân dân, cá nhân cư trú trên địa bàn thành phố. Nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
9. Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Tăng cường lãnh đạo công tác hộ tịch ở địa phương; tổ chức thực hiện công tác hộ tịch theo đúng thẩm quyền. Bố trí, sắp xếp người làm công tác hộ tịch cấp xã đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn và trình độ tại địa phương. Lưu ý: sắp xếp, bố trí công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch bảo đảm về số lượng, tiêu chuẩn quy định; Không bố trí công chức tư pháp - hộ tịch kiêm nhiệm công tác khác.
- Chỉ đạo Công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện hiệu quả công tác quản lý, đăng ký hộ tịch theo quy định; đăng ký các sự kiện hộ tịch đảm bảo đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết và ghi, biểu mẫu hộ tịch và lưu trữ hồ sơ hộ tịch không để mất, hư hỏng hoặc sai lệch thông tin trong sổ hộ tịch do buông lỏng quản lý. Không để xảy ra tình trạng lợi dụng đăng ký hộ tịch để hợp thức hóa hồ sơ giấy tờ cá nhân, trục lợi hoặc trốn tránh pháp luật; Nghiêm cấm việc đăng ký lại hộ tịch, thay đổi, cải chính hộ tịch theo đề nghị của công dân trái pháp luật hộ tịch; Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, nắm thông tin, không để xảy ra tình trạng sự kiện hộ tịch phát sinh trên địa bàn nhưng chậm được phát hiện, đăng ký, quản lý theo quy định; đăng ký đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin hộ tịch phát sinh trên địa bàn.
- Chủ động bố trí kinh phí bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hộ tịch ở địa phương. Thực hiện đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý, lưu trữ đầy đủ an toàn Cơ sở dữ liệu hộ tịch trong đó có cơ sở dữ liệu giấy (hệ thống sổ giấy) và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của địa phương phục vụ nhiệm vụ quản lý và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
10. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Phòng Tư pháp, cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trong kết nối dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi; quản lý, điều chỉnh thông tin hồ sơ bảo hiểm xã hội theo quy định Luật hộ tịch và yêu cầu tại Văn bản này.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

410/UBND-VH

Nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Lượt xem:11 | lượt tải:25

129/KH-UBND

Tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai năm 2022.

Lượt xem:8 | lượt tải:4

259/TB-UBND

Thông báo công khai các hộ gia đình, cá nhân đăng ký giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lào Cai

Lượt xem:12 | lượt tải:8

257/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức

Lượt xem:14 | lượt tải:4

185/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:18 | lượt tải:10

948/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026

Lượt xem:18 | lượt tải:8

341/UBND-TDCS

Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lượt xem:46 | lượt tải:17

495/QĐ-TTg

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030

Lượt xem:39 | lượt tải:11
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:6
  • Tổng lượt truy cập: 5,146,150
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây