Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số"trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2021

UBND thành phố Lào Cai xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS" thực hiện trong năm 2021
        Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày  22/3/2021 của UBND thành phố Lào Cai về việc thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021-2025" (giai đoạn II) trên địa bàn thành phố Lào Cai;
        UBND thành phố Lào Cai xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS" thực hiện trong năm 2021 như sau:
        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
        1. Mục đích:
        Thực hiện các nội dung Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND thành phố Lào Cai về việc thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021-2025"  trên địa bàn thành phố Lào Cai.
        Nâng cao nhận thức, dần thay đổi hành vi, từng bước hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
        2. Yêu cầu:
        Các hoạt động trong Kế hoạch cần bám sát các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của UBND thành phố Lào Cai.
        Tập trung đến các địa bàn vùng dân tộc thiểu số có tỷ lệ hoặc nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cao để xác định các hoạt động ưu tiên và tăng cường nguồn lực trong triển khai thực hiện.
        Lồng ghép, kết hợp các hoạt động thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án, Kế hoạch khác có liên quan đã, đang được triển khai tại địa phương, bảo đảm không chồng chéo, tiết kiệm và hiệu quả.
        II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
        1. Rà soát, thu thập thông tin, số liệu liên quan về thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và đánh giá kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020.
Rà soát, thu thập thông tin về thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Lào Cai, tổng hợp, đánh giá và đề ra giải pháp, các nội dung triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả.
        Thu thập thông tin, số liệu liên quan theo định kỳ hàng năm.
        Đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng năm và trong giai đoạn thực hiện Đề án 2016-2020.
        Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND thành  phố.
        Cơ  quan  phối  hợp:  Phòng  Tài  chính - Kế  hoạch và  UBND  các  xã, phường.
        Thời gian thực hiện: Quý II/2021.
        Sản phẩm đạt được: Số liệu về thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020.
        2. Tra cứu, thu thập cung cấp các tài liệu, sản phẩm truyền thông liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
        Tra cứu các sản phẩm, tài liệu truyền thông có liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để làm tài liệu cung cấp cho xã, phường và các đối tượng cụ thể để cung cấp thông tin, thực hiện tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình, về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
        Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND thành phố
        Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Tài chính -kế hoạch, UBND các xã, phường có liên quan.
        Thời gian thực hiện: Quý II/2021.
        Sản phẩm đạt được: Tài liệu tuyên truyền liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được biên soạn.
        3. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, lồng gắn với khai thực hiện Mô hình thí điểm tại thôn Láo Lý -xã Tả Phời.
        3.1. Quy mô và đối tượng: Tổ chức 06 Hội nghị tuyên truyền tại các xã Tả Phời; Hợp Thành; Cam Đường; Thống Nhất; Cốc San (mỗi hội nghị thực hiện 01 ngày). Đối tượng là Trưởng thôn, người có uy tín, Bí thư chi bộ, thanh niên, phụ nữ thôn và đại diện người dân.
        3.2. Nội dung: Tuyên truyền về những hệ lụy của Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Phổ biến kiến thức về Dân số -Sức khỏe Sinh sản-Kế hoạch hóa Gia đình; Tư  vấn và trợ giúp pháp lý; Hướng dẫn, triển khai các hoạt động phù hợp với các yếu tố về văn hóa, giới, lứa tuổi và dân tộc để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
        3.3. Địa điển Số lượng đại biểu tham dự:
        Hội nghị thứ nhất: Tại  nhà văn hóa xã Tả Phời, số lượng đại biểu 100 -120 người.
        Hội nghị thứ hai: Tại Thôn Láo Lý - xã Tả Phời, số lượng đại biểu 75 người.
        Hội nghị thứ 3: Tại xã Hợp Thành, số lượng đại biểu 100 -120 người.
        Hội nghị thứ tư: Tại xã Cam Đường, số lượng đại biểu 80 -100 người.
        Hội nghị thứ  năm: Tại xã Thống Nhất, số lượng đại biểu 80 -100 người.
        Hội nghị thứ sáu: Tại xã Đồng Tuyển, số lượng mỗi hội nghị 100 -120 người.
        3.4. Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2021.
        Thời gian, cụ thể sẽ thống nhất với UBND các xã, phường và có thông báo sau.
        3.5. Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND thành phố
        3.6. Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính -Kế hoạch, Phòng Tư Pháp, Trung tâm Y tế thành phố, UBND các xã, phường có liên quan; Chi nhánh lý trợ giúp pháp
lý số 9.
        4. Tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thôn, cán bộ xã, phường.
        4.1. Quy mô và đối tượng: Tổ chức 01 hội nghị, thực hiện trong 01 ngày tại thành phố. Đối tượng Cán bộ Văn hóa xã phụ trách công tác Dân tộc; trưởng thôn hoặc đại diện người có uy tín trên địa bàn 12 xã, phường: Tả Phời; Hợp Thành; Cam Đường; Thống Nhất; Xuân Tăng; Bình Minh; Pom Hán; Bắc Cường; Nam Cường; Đồng Tuyển; Cốc San; Vạn Hòa.
        4.2. Nội dung: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng truyền thông (kỹ năng nói); tư vấn pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; cung cấp tài liệu tập huấn, các sản phẩm truyền thông, tài liệu pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiêu số.
        4.3. Địa điểm, số lượng đại biểu tham dự: Hội nghị tổ chức tại hội trường UBND thành phố, số lượng từ 100 dến 120 người. Chi tiết phân bổ sau.
        3.4. Thời gian thực hiện: Quý  IV/2021.
        Thời gian, cụ thể sẽ thống nhất với UBND các xã, phường và có thông báo sau.
        4.5. Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND thành phố.
        4.6. Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính -Kế hoạch, Phòng Tư pháp; Trung tâm Y tế thành phố, UBND các xã, phường có liên quan.
        III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
        Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố năm 2021.
        IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        1. Văn phòng HĐND&UBND:
        1.1. Chủ trì xây dựng và triển khai nội dung Kế hoạch, phối hợp với UBND các xã, phường các đơn vị có liên quan triển khai rà soát tổng hợp chính xác thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết giai đoạn 2016-2020.
        1.2. Chủ trì chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức, quản lý các Hội nghị. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung bài giảng, bố trí giảng viên, truyền đạt tại Hội nghị.
        1.3. Lập dự toán kinh phí bảo đảm đáp ứng cho việc tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch.
        1.4. Trực tiếp chuẩn bị các bài giảng tuyên truyền Đề án 498, bố trí giảng viên về nội dung tuyên truyền.
        1.5. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch.
        2. Phòng Tư pháp: Phối hợp chuẩn bị nội dung tuyên truyền các luật: Hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, bố trí giảng viên về nội dung tuyên truyền.
        3. Tư vấn và trợ lý Chi nhánh số 9 Cam Đường: Phối hợp chuẩn bị nội dung tuyên truyền về Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn tại hội nghị phương pháp tuyên truyền tại thôn tổ để người dân biết, tiếp cận tốt với luật trợ giúp pháp lý.
        4. Trung tâm Y tế thành phố: Phối hợp chuẩn bị nội dung tuyên truyền kiến thức về Dân số -Sức khỏe Sinh sản-Kế hoạch hóa Gia đình, bảo đảm phù hợp với nội dung Kế hoạch đề ra. bố trí giảng viên về nội dung tuyên truyền.
        5.  Phòng Tài chính Kế hoạch: Thẩm  định  dự toán, tham  mưu  cho UBND thành phố  bố trí nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch.
        6. UBND các xã, phường:
        6.1. UBND các xã, phường chỉ đạo rà soát số liện thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết trên địa bàn giai đoạn 2016-2021, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND thành phố Lào Cai (qua Văn phòng HĐND&UBND), thời gian trước ngày 10/5/2021.
        6.2. UBND các xã: Tả Phời, Hợp Thành, Cam Đường, Thống Nhất, Đồng Tuyển:
        Phối hợp cùng Văn phòng HĐND&UBND, tổ chức tốt các hội nghị trên địa bàn cụ thể: Lập danh sách các thành phần tham gia hội nghị gửi về UBND thành phố Lào Cai (qua     Văn phòng HĐND&UBND) xong trước ngày 10/6/2021.
        Bố trí địa điểm Hội nghị phù hợp với số lượng đại biểu và chuẩn bị tốt các điều kiện khác (bàn, ghế, tăng âm, loa đài, trang thiết bị để trình chiếu....) để tổ chức Hội nghị theo Kế hoạch.
        Mời và đôn đốc các thôn huy động đại biểu đến dự và phối hợp cùng Văn phòng HĐND&UBND thành phố tổ chức, quản lý hội nghị, bảo đảm đúng nội dung Kế hoạch, thành phần và thời gian tổ chức hội nghị.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

410/UBND-VH

Nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Lượt xem:11 | lượt tải:25

129/KH-UBND

Tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai năm 2022.

Lượt xem:8 | lượt tải:4

259/TB-UBND

Thông báo công khai các hộ gia đình, cá nhân đăng ký giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lào Cai

Lượt xem:12 | lượt tải:8

257/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức

Lượt xem:14 | lượt tải:4

185/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:18 | lượt tải:10

948/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026

Lượt xem:18 | lượt tải:8

341/UBND-TDCS

Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lượt xem:46 | lượt tải:17

495/QĐ-TTg

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030

Lượt xem:39 | lượt tải:11
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:10
  • Tổng lượt truy cập: 5,146,170
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây