Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND thành phố
Lào Cai về việc thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021-2025" (giai đoạn II) trên địa bàn
thành phố Lào Cai; UBND thành phố Lào Cai xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm
thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS" thực
hiện trong năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Thực hiện các nội dung Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 22/3/2021 của
UBND thành phố Lào Cai về việc thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021-2025" trên
địa bàn thành phố Lào Cai.
Nâng cao nhận thức, dần thay đổi hành vi, từng bước hạn chế và tiến tới
chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số.
2. Yêu cầu:
Các hoạt động trong Kế hoạch cần bám sát các nội dung, nhiệm vụ của Kế
hoạch giai đoạn 2021-2025 của UBND thành phố Lào Cai.
Tập trung đến các địa bàn vùng dân tộc thiểu số có tỷ lệ hoặc nguy cơ tảo
hôn, hôn nhân cận huyết thống cao để xác định các hoạt động ưu tiên và tăng
cường nguồn lực trong triển khai thực hiện.
Lồng ghép, kết hợp các hoạt động thực hiện Đề án với các Chương trình,
Đề án, Kế hoạch khác có liên quan đã, đang được triển khai tại địa phương, bảo
đảm không chồng chéo, tiết kiệm và hiệu quả.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Rà soát, thu thập thông tin, số liệu liên quan về thực trạng tảo hôn,
hôn nhân cận huyết thống và đánh giá kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn
thành phố giai đoạn 2016-2020.
Rà soát, thu thập thông tin về thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết
thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Lào Cai, tổng hợp, đánh
giá và đề ra giải pháp, các nội dung triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả.
Thu thập thông tin, số liệu liên quan theo định kỳ hàng năm.
Đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng năm và trong giai đoạn thực hiện
Đề án 2016-2020.
Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND thành phố.
Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND các xã,
phường.
Thời gian thực hiện: Quý II/2021.
Sản phẩm đạt được: Số liệu về thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết
thống trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020.
2. Tra cứu, thu thập cung cấp các tài liệu, sản phẩm truyền thông liên
quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Tra cứu các sản phẩm, tài liệu truyền thông có liên quan đến tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống để làm tài liệu cung cấp cho xã, phường và các đối
tượng cụ thể để cung cấp thông tin, thực hiện tuyên truyền, vận động, nâng cao
nhận thức, ý thức pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình, về tảo hôn và hôn
nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND thành phố
Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Tài chính - kế
hoạch, UBND các xã, phường có liên quan.
Thời gian thực hiện: Quý II/2021.
Sản phẩm đạt được: Tài liệu tuyên truyền liên quan đến tảo hôn và hôn
nhân cận huyết thống được biên soạn.
3. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn
và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, lồng
gắn với khai thực hiện Mô hình thí điểm tại thôn Láo Lý - xã Tả Phời.
3.1. Quy mô và đối tượng: Tổ chức 06 Hội nghị tuyên truyền tại các xã Tả
Phời; Hợp Thành; Cam Đường; Thống Nhất; Cốc San (mỗi hội nghị thực hiện
01 ngày). Đối tượng là Trưởng thôn, người có uy tín, Bí thư chi bộ, thanh niên,
phụ nữ thôn và đại diện người dân.
3.2. Nội dung: Tuyên truyền về những hệ lụy của Tảo hôn, hôn nhân
cận huyết thống; phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình; Luật phòng chống bạo
lực gia đình; Phổ biến kiến thức về Dân số - Sức khỏe Sinh sản- Kế hoạch hóa
Gia đình; Tư vấn và trợ giúp pháp lý; Hướng dẫn, triển khai các hoạt động
phù hợp với các yếu tố về văn hóa, giới, lứa tuổi và dân tộc để tuyên truyền,
phổ biến, nâng cao nhận thức, vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, phòng,
chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
3.3.Địa điển Số lượng đại biểu tham dự:
Hội nghị thứ nhất: Tại nhà văn hóa xã Tả Phời, số lượng đại biểu 100 -
120 người.
Hội nghị thứ hai: Tại Thôn Láo Lý - xã Tả Phời, số lượng đại biểu 75 người.
Hội nghị thứ 3: Tại xã Hợp Thành, số lượng đại biểu 100 - 120 người.
Hội nghị thứ tư: Tại xã Cam Đường, số lượng đại biểu 80 - 100 người.
Hội nghị thứ năm: Tại xã Thống Nhất, số lượng đại biểu 80 - 100 người.
Hội nghị thứ sáu: Tại xã Đồng Tuyển, số lượng mỗi hội nghị 100 - 120 người.
3.4. Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2021. Thời gian, cụ thể sẽ thống nhất
với UBND các xã, phường và có thông báo sau.
3.5. Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND thành phố
3.6. Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư Pháp, Trung
tâm Y tế thành phố, UBND các xã, phường có liên quan; Chi nhánh lý trợ giúp pháp
lý số 9.
4. Tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thôn, cán
bộ xã, phường.
4.1. Quy mô và đối tượng: Tổ chức 01 hội nghị, thực hiện trong 01
ngày tại thành phố. Đối tượng Cán bộ Văn hóa xã phụ trách công tác Dân tộc;
trưởng thôn hoặc đại diện người có uy tín trên địa bàn 12 xã, phường: Tả
Phời; Hợp Thành; Cam Đường; Thống Nhất; Xuân Tăng; Bình Minh; Pom
Hán; Bắc Cường; Nam Cường; Đồng Tuyển; Cốc San; Vạn Hòa.
4.2. Nội dung: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng truyền
thông (kỹ năng nói); tư vấn pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; cung cấp tài liệu tập huấn, các
sản phẩm truyền thông, tài liệu pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân
cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiêu số.
4.3. Địa điểm, số lượng đại biểu tham dự: Hội nghị tổ chức tại hội trường
UBND thành phố, số lượng từ 100 dến 120 người. Chi tiết phân bổ sau.
3.4. Thời gian thực hiện: Quý IV/2021. Thời gian, cụ thể sẽ thống nhất
với UBND các xã, phường và có thông báo sau.
4.5. Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND thành phố.
4.6. Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp; Trung
tâm Y tế thành phố, UBND các xã, phường có liên quan.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí
từ nguồn ngân sách thành phố năm 2021.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng HĐND&UBND:
1.1. Chủ trì xây dựng và triển khai nội dung Kế hoạch, phối hợp với UBND
các xã, phường các đơn vị có liên quan triển khai rà soát tổng hợp chính xác thực
trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết giai đoạn 2016-2020.
1.2. Chủ trì chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức, quản lý các Hội nghị. Phối
hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung bài giảng, bố trí giảng
viên, truyền đạt tại Hội nghị.
1.3. Lập dự toán kinh phí bảo đảm đáp ứng cho việc tổ chức thực hiện các
nội dung Kế hoạch.
1.4. Trực tiếp chuẩn bị các bài giảng tuyên truyền Đề án 498, bố trí
giảng viên về nội dung tuyên truyền.
1.5. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch.
2. Phòng Tư pháp:
Phối hợp chuẩn bị nội dung tuyên truyền các luật: Hôn nhân và gia đình,
Luật phòng chống bạo lực gia đình, bố trí giảng viên về nội dung tuyên truyền.
3. Tư vấn và trợ lý Chi nhánh số 9 Cam Đường: Phối hợp chuẩn bị nội
dung tuyên truyền về Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn tại hội nghị phương
pháp tuyên truyền tại thôn tổ để người dân biết, tiếp cận tốt với luật trợ giúp
pháp lý.
4. Trung tâm Y tế thành phố: Phối hợp chuẩn bị nội dung tuyên truyền
kiến thức về Dân số - Sức khỏe Sinh sản- Kế hoạch hóa Gia đình, bảo đảm phù
hợp với nội dung Kế hoạch đề ra. bố trí giảng viên về nội dung tuyên truyền.
5. Phòng Tài chính Kế hoạch: Thẩm định dự toán, tham mưu cho
UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện các nội dung Kế
hoạch.
4. UBND các xã, phường:
4.1. UBND các xã, phường chỉ đạo rà soát số liện thực trạng tảo hôn, hôn
nhân cận huyết trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2021, tổng hợp báo cáo kết quả về
về UBND thành phố Lào Cai (qua Văn phòng HĐND&UBND), thời gian trước
ngày 10/5/2021.
4.2. UBND các xã: Tả Phời, Hợp Thành, Cam Đường, Thống Nhất, Đồng Tuyển:
Phối hợp cùng Văn phòng HĐND&UBND, tổ chức tốt các hội nghị trên
địa bàn cụ thể:
Lập danh sách các thành phần tham gia hội nghị gửi về UBND thành phố
Lào Cai (qua Văn phòng HĐND&UBND) xong trước ngày 10/6/2021.
Bố trí địa điểm Hội nghị phù hợp với số lượng đại biểu và chuẩn bị tốt các
điều kiện khác (bàn, ghế, tăng âm, loa đài, trang thiết bị để trình chiếu....) để tổ
chức Hội nghị theo Kế hoạch.
Mời và đôn đốc các thôn huy động đại biểu đến dự và phối hợp cùng Văn
phòng HĐND&UBND thành phố tổ chức, quản lý hội nghị, bảo đảm đúng nội
dung Kế hoạch, thành phần và thời gian tổ chức hội nghị.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS" trên địa bàn thành phố
Lào Cai năm 2021. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường có
liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

410/UBND-VH

Nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Lượt xem:11 | lượt tải:25

129/KH-UBND

Tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai năm 2022.

Lượt xem:8 | lượt tải:4

259/TB-UBND

Thông báo công khai các hộ gia đình, cá nhân đăng ký giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lào Cai

Lượt xem:12 | lượt tải:8

257/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức

Lượt xem:14 | lượt tải:4

185/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:18 | lượt tải:10

948/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026

Lượt xem:18 | lượt tải:8

341/UBND-TDCS

Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lượt xem:46 | lượt tải:17

495/QĐ-TTg

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030

Lượt xem:39 | lượt tải:11
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:10
  • Tổng lượt truy cập: 5,146,052
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây