Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đợt I năm 2021

Để triển khai kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND
thành phố Lào Cai về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021
trên địa bàn Thành phố Lào Cai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa
phương. Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai ban hành Kế hoạch phổ biến pháp
luật đợt I năm 2021 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích Phổ biến pháp luật đợt I/2021 nhằm quán triệt kịp thời tới tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố về nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và các văn bản quy phạm pháp luật khác của trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 10 - CT/TU ngày 07/6/2011 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.
2. Yêu cầu Việc phổ biến pháp luật đợt I/2021 phải được tổ chức sâu, rộng tới các đối tượng bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, đảm bảo hiệu quả và tiến độ triển khai nhất là cấp cơ sở.
II. ĐỐI TƯỢNG
- Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;
- Cán bộ quản lý, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp;
- Cán bộ chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang nhân dân (Công an, quân đội, biên phòng);
- Thành viên các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, các đoàn thể quần chúng;
- Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố; - Học sinh, sinh viên, học viên trong các nhà trường trên địa bàn.
III. HÌNH THỨC
- Tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật thành phố, các xã, phường.
- Phổ biến pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Bản tin; Đài truyền thanh-truyền hình, hệ thống loa truyền thanh cơ sở của các xã, phường.
- Phổ biến pháp luật sinh hoạt ngày pháp luật, qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố, cụm dân cư. Các hình thức phổ biến khác: Biên soạn, phô tô tài liệu tổ chức lồng ghép nội dung phổ biến pháp luật trong các hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trên cổng thông tin điện tử thành phố, trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật thành phố....
IV. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến 07 Luật, 05 Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 (Có danh mục kèm theo)
2. Các Nghị định của Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mới do Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban hành (Có danh mục kèm theo).
3. Các văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai: Thực hiện niêm yết đầy đủ Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành tại địa điểm dễ nhìn, dễ thấy và công bố công khai trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở hoặc các hình thức khác để Nhân dân biết, thực hiện (Có danh mục kèm theo).
4. Các văn bản pháp luật đang được thực hiện nhưng cần được tuyên truyền, phổ biến “nhắc lại” hoặc tập huấn “chuyên sâu” Việc xác định các nội dung văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành nhưng cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến “nhắc lại” hoặc tập huấn “chuyên sâu” được thực hiện dựa trên căn cứ:
- Tình hình thực tế tại địa phương về nhu cầu tìm hiểu pháp luật, sự cần thiết phải tăng cường hoạt động phổ biến pháp luật chuyên ngành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội hoặc giảm tải tình hình khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, đông người, kéo dài tại địa phương ...
- Nội dung văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành tuy đã được triển khai phổ biến nhưng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân còn chưa nắm chắc, hiểu biết chưa sâu, cần phải tiếp tục tuyên truyền, phổ biến. Căn cứ nội dung, hình thức phổ biến pháp luật trong Kế hoạch, chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, tình hình thực tế ở địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định việc xác định nội dung trọng tâm, cần thiết (tuyên truyền, phổ biến “nhắc lại”, tập huấn, bồi dưỡng “chuyên sâu”) và hình thức phù hợp để phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Ngoài ra Tiếp tục phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực như: (Ví dụ: lĩnh vực Nội vụ cần tập trung tuyên truyền phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2015) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2019); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức...; lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Luật Đất đai năm 2013, các văn bản sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013...; lĩnh vực Tư pháp: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật tiếp cận thông tin; Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng chống tham nhũng; pháp luật về nghĩa vụ quân sự, hôn nhân và gia đình; phòng chống mua bán người; phòng chống ma túy; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống cháy nổ; dân chủ ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật. Cư trú; an ninh biên giới quốc gia; an ninh mạng; phòng chống bệnh truyền nhiễm v.v. ). Chỉ đạo hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 và một số nội dung khác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai, sở Tư pháp và tình hình thực tế của địa phương.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. UBND thành phố Tổ chức 04 hội nghị:
- Hội nghị thứ nhất tại Nhà văn hóa khu dân cư số 21, phường Pom Hán Thành phần: Lãnh đạo, cán bộ công chức, các đoàn thể phường, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban bảo vệ dân phố; Tổ đội trưởng dân quân tự vệ; trưởng các đoàn thể khu dân cư (Mặt trận, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên) và Nhân dân tổ 19, 20.
- Hội nghị thứ hai tại Nhà văn hóa khu dân cư số 2, phường Bình Minh Thành phần: Lãnh đạo, cán bộ công chức, các đoàn thể phường, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban bảo vệ dân phố; Tổ đội trưởng dân quân tự vệ; Trưởng các đoàn thể khu dân cư (Mặt trận, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên) và đại diện Nhân dân các Tổ 02, 03, 04.
- Hội nghị thứ ba tại Nhà văn hóa xã Hợp Thành Thành phần: Lãnh đạo, cán bộ công chức, các đoàn thể xã, Bí thư Chi bộ, thôn trưởng, Trưởng ban bảo vệ thôn; Tổ đội trưởng dân quân tự vệ; Trưởng các đoàn thể của các thôn (Mặt trận, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên) và Nhân dân thôn Bắc Công, Kíp Tước 1, Kíp Tước 2.
- Hội nghị thứ tư tại Nhà văn hóa thôn Cóc 2 xã Tả Phời Thành phần: Lãnh đạo, cán bộ công chức, các đoàn thể xã, Bí thư Chi bộ, thôn trưởng, Trưởng ban bảo vệ thôn; Tổ đội trưởng dân quân tự vệ; trưởng các đoàn thể của các thôn (Mặt trận, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên) và Nhân dân thôn Láo Lý, Cóc 1, Cóc 2. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào tháng 4/2021. (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau) 2. Các phòng chuyên môn, đơn vị, đoàn thể thành phố, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Tổ chức triển khai phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập nội dung VBQPPL nói trên trong cơ quan, đơn vị mình. Thời gian: Xong trước ngày 15/5/2021 3. UBND xã, phường UBND các xã, phường triển khai phổ biến pháp luật đợt I/2021 râu rộng tới cán bộ công chức, người lao động và Nhân dân đóng trên địa bàn. Thời gian: Xong trước ngày 28/5/2021 Tổ chức phổ biến pháp luật ở thôn, Tổ dân phố, cụm dân cư xong trước ngày 10/6/2021. 4. Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng - Các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến pháp luật thông qua Cổng thông tin điện tử của thành phố, trang thôn tin phổ biến giáo dục pháp luật thành phố. - Phòng Tư pháp phối hợp với phòng Văn hóa - thông tin, Trung tâm văn hóa, thể thao - truyền thông thành phố giới thiệu nội dung các văn bản pháp luật theo kế hoạch trên sóng truyền hình và hệ thống loa truyền thanh công cộng ở địa phương; trên trang thông tin điện tử của thành phố, trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luât thành phố. VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Phòng Tư pháp thành phố - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật có trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố chủ trì tổ chức triển khai hội nghị theo nội dung kế hoạch. - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung bài giảng, bố trí giảng viên. Đồng thời mua tài liệu cấp phát bổ sung cho tủ sách pháp luật của thành phố và các xã, phường. - Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường về tổ chức triển khai kế hoạch PBGDPL đợt I/2021 trên địa bàn thành phố, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND thành phố và Sở Tư pháp. - Biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, cấp phát cho đại biểu tại hội nghị của các xã, phường Pom Hán, Bình Minh, Hợp Thành và Tả Phời. - Lập dự toán kinh phí tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I/2021 gửi phòng Tài chính kế hoạch thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt. 2. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến pháp luật đợt I/2021 cho cán bộ công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị, đoàn thể mình học tập. 3. Trung tâm Văn hóa thể thao - truyền thông Phổ biến, giáo dục pháp luật, giới thiệu nội dung các văn bản QPPL trên các chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật” và “Pháp luật và đời sống”. Có trách nhiệm viết tin bài phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh của thành phố và thu âm gửi các xã, phường phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về các nội dung văn bản pháp luật để chuyển tải kịp thời thông tin pháp luật đến cán bộ và Nhân dân. 4. UBND các xã, phường trên cơ sở kế hoạch của thành phố xây dựng kế hoạch PBGDPL đợt I/2021 của địa phương, đồng thời tổ chức hội nghị PBGDPL đợt I/2021 cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và nhân dân các dân tộc địa phương học tập. Các phường Pom Hán, Bình Minh, xã Hợp Thành, Tả Phời phối hợp với phòng Tư pháp lập danh sách đại biểu, gửi giấy mời dự hội nghị theo đúng thành phần kế hoạch, chuẩn bị hội trường, tăng âm loa đài phục vụ cho việc tổ chức hội nghị tại địa phương. 5. Phòng Tài chính - kế hoạch thành phố Thẩm định dự toán kinh phí PBGDPL đợt I/2021 trình UBND thành phố phê duyệt đảm bảo kinh phí để tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. 6. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Các phòng, ban, đơn vị đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường báo cáo kết quả phổ biến pháp luật đợt I/2021 về UBND thành phố (qua phòng Tư pháp) trước ngày 20/6/2021 để tổng hợp báo cáo Thành ủy, UBND thành phố và Sở Tư pháp.

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

241/KH-HĐNVQS

Kế hoạch tuyển chọn, gọi cong dân nhập ngũ năm 2022

Lượt xem:12 | lượt tải:5

735/HĐPH

Phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng phát động

Lượt xem:11 | lượt tải:3

4398/UBND-VX

Phát động phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:15 | lượt tải:5

736/STP-PBGDPL

Hưởng ứng Cuộc thi“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”do Thanh tra Chính phủ phát động

Lượt xem:12 | lượt tải:3

3231/QQD-UBND

Quyết đinh công bố danh mục 27 TTHC được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực bảo vệ thực vật, chăn nuôi, trồng trọt, thú y, thủy sản, lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lượt xem:21 | lượt tải:5

217/KH- UBND

Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2021

Lượt xem:50 | lượt tải:29

2995/QĐ- UBND

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:50 | lượt tải:21

2979/QĐ- UBND

Quyết định công bố danh mục 02 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực phòng, chống thiên tai

Lượt xem:69 | lượt tải:18
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây