Bản tin pháp luật tuần 09 năm 2022

Thứ ba - 01/03/2022 03:11
Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai tổng hợp một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành, cụ thể như sau
Bản tin pháp luật tuần 09 năm 2022

I. Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 03/2022
          1. Thay đổi quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất:
           Từ ngày 01/03/2022, Nghị định 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ có hiệu lực thi hành, trong đó, quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà như sau:
         - Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
         Trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:
          Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ = (Giá đất tại Bảng giá đất / 70 năm) x Thời hạn thuê đất
          - Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
           - Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất trong một số trường hợp đặc biệt:
          + Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm cả đất kèm theo là giá bán thực tế theo quyết định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
            (Nghị định 20/2019/NĐ-CP không quy định giá tính lệ phí trước bạ có bao gồm cả đất kèm theo).
           + Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất mua theo phương thức đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu giá, đấu thầu là giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế ghi trên hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật hoặc giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế theo biên bản trúng đấu giá, đấu thầu hoặc theo văn bản phê duyệt kết quả đấu giá, đấu thầu (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
           (Hiện nay chỉ quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng).
          + Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ. Giá trị đất được phân bổ được xác định bằng giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành nhân với hệ số phân bổ. Hệ số phân bổ được xác định theo quy định tại Nghị định 53/2011/NĐ-CP và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có).
           (Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ).
           - Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cao hơn giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.
           2. Hướng dẫn người dùng phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác:
        Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Thông tư 22/2021/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Theo đó, hướng dẫn người dùng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tin nhắn rác, cuộc gọi rác và thư điện tử rác như sau:
            * Đối với tin nhắn rác:
           - Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656 theo cú pháp: S [Nguồn phát tán][Nội dung tin nhắn rác] hoặc S (nguồn phát tán)(Nội dung tin nhắn rác) gửi 5656.
          - Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.
            * Đối với cuộc gọi rác:
        - Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656: Người sử dụng soạn tin nhắn phản ánh theo cú pháp: V [Nguồn phát tán][Nội dung cuộc gọi rác] hoặc V (Nguồn phát tán)(Nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656.
          - Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.
            * Đối với thư điện tử rác:
           - Phản ánh thông qua việc chuyển tiếp thư điện tử rác tới địa chỉ thư điện tử: chongthurac@vneert.vn;
           - Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.
Thông tư 22/2021/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/03/2022.
          3. Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:
         Đây là nội dung tại Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự 2022. Theo đó, tại khoản 5 Điều 3 Luật số 03/2022/QH15, bổ sung ngành, nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (không bao gồm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự) là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
           Ngoài ra, Luật số 03/2022/QH15 cũng sửa đổi quy định tại một số Luật khác, đơn cử như:
           - Sửa quy định về quyền, nghĩa vụ của thành viên công ty (Điều 49, 50) của Luật Doanh nghiệp;
           - Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 mục I của Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;
           - Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở;
           - Sửa đổi, bổ sung Điều 31, 32, 33 của Luật Đầu tư;...
Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022.
           II. Những chính sách mới ban hành
           
1. Quy định về quyết toán chi phí quản lý dự án sử dụng vốn tư công:
       
  Đây là nội dung tại Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư (CĐT), ban quản lý dự án (BQLDA) sử dụng vốn đầu tư công. Theo đó, quy định về quyết toán chi phí quản lý dự án sử dụng vốn tư công như sau:
          
  - Đối với CĐT, BQLDA quản lý 01 dự án:
             Khi dự án được giao quản lý hoàn thành, CĐT, BQLDA lập báo cáo quyết toán chi phí QLDA kèm theo chứng từ chi tiêu cùng hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành gửi cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán.

           Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán xem xét các chứng từ chi tiêu đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ theo quy định đối với CQ hành chính và ĐVSN công lập để báo cáo người có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư phê duyệt chung trong quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.
            - Đối với CĐT, BQLDA trực tiếp quản lý từ 02 dự án trở lên:
Khi từng dự án được giao quản lý hoàn thành, chi phí QLDA được quyết toán là tổng hợp các giá trị quyết toán chi QLDA phân bổ hằng năm đã được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt (nếu có) của từng dự án.
           - Các chi phí (chi phí QLDA, chi phí tư vấn và chi phí khác do CĐT, BQLDA tự thực hiện) của dự án do CĐT, BQLDA được giao quản lý:
           Được quyết toán tối đa không vượt giá trị được duyệt (hoặc điều chỉnh) trong tổng mức đầu tư (hoặc dự toán) của dự án.
             Thông tư 108/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 24/01/2022.
           2. Sửa điều kiện chấp thuận khoản vay nước ngoài của DN NN giữ 100% vốn điều lệ:
           Ngày 14/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2022/TT-BTC sửa đổi Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ kèm theo Thông tư 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014. Theo đó, sửa đổi điều kiện xem xét, thẩm tra, chấp thuận khoản vay nước ngoài, đơn cử như:
           - Dự án sử dụng khoản vay nước ngoài phải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp, do doanh nghiệp làm chủ đầu tư và nằm trong kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp.
(Hiện hành, dự án đầu tư nằm trong kế hoạch đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
            - Cơ quan đại diện chủ sở hữu đã phê duyệt chủ trương khoản vay nước ngoài.
(Hiện hành, chủ sở hữu đã phê duyệt chủ trương vay nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả).
            - Bên cho vay đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cung cấp khoản vay nước ngoài.
(Hiện hành, có phương án tài chính đảm bảo khả năng trả nợ khoản vay nước ngoài đã được Chủ sở hữu thẩm định, phê duyệt).
             Thông tư 09/2022/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/4/2022.
            3. Nghi thức đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước tại sân bay:
          Ngày 18/2/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại. Trong đó, quy định nghi thức đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước tại sân bay như sau:
          - Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của Nguyên thủ quốc gia nước khách; (Nội dung bổ sung mới)
          - Bố trí đội hình tiêu binh danh dự đứng hai bên thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của Nguyên thủ quốc gia nước khách;
          - Tặng hoa Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân;
          - Cho phép đại diện cộng đồng nước khách ra sân bay đón đoàn nếu Cơ quan đại diện nước ngoài có yêu cầu. (Nội dung bổ sung mới) Về thành phần đón đoàn tại sân bay gồm:
          Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước hoặc Bộ trưởng tháp tùng, Đại sứ Việt Nam tại nước khách, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước và Vụ trưởng Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao.
Nghị định 18/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2022.
         4. Hướng dẫn cấp bản sao trích lục hộ tịch:
          Nội dung này được đề cập tại Thông tư 01/2022/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Theo đó, người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết gồm: tên giấy tờ hộ tịch; số, ngày, tháng, năm đăng ký, cơ quan đã đăng ký việc hộ tịch.
          Trường hợp không cung cấp được các thông tin trên thì phải cung cấp được các thông tin cơ bản trong giấy tờ hộ tịch để tra cứu, ví dụ như:
          Khi đề nghị cấp bản sao Giấy khai sinh nhưng không cung cấp được số Giấy khai sinh, ngày, tháng, năm đăng ký khai sinh thì phải cung cấp được:
          Họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của người được khai sinh; họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cha, mẹ người được khai sinh.
          Trường hợp không cung cấp đầy đủ hoặc cung cấp các thông tin không chính xác, không thể tra cứu được thông tin thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết.
           Thông tư 01/2022/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ 18/02/2022.
          5. Nguyên tắc thiết kế nhà ở công vụ:
          Đây là quy định tại Quyết định 03/2022/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ ban hành ngày 18/02/2022. Theo đó, nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng đồng bộ với các công trình hạ tầng, đảm bảo các tiêu chí về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và các tiêu chí khác theo quy hoạch xây dựng, tiêu chuẩn, quy chuấn xây dựng quy định, bao gồm:
          Biệt thự cao không quá 04 tầng có khuôn viên sân, vườn, có hàng rào và lối ra vào riêng biệt, đảm bảo hệ thống an ninh, bảo vệ theo quy định;
          (Hiện hành, quy định biệt thự cao không quá 03 tầng)
          Nhà liền kề cao không quá 04 tầng được thiết kế theo kiểu nhà liền kề có sân vườn hoặc nhà phố, xây dựng liền nhau, thông tầng cùng sử dụng chung hệ thống hạ tầng;
          Căn hộ chung cư được thiết kế không gian ở khép kín, có một hay nhiều không gian chức năng khác nhau như: phòng khách, các phòng ngủ, phòng ăn, bếp, khu vệ sinh, ban công hoặc lô gia;
           Nhà tập thể cấp IV được xây dựng theo kiểu nhiều gian nhà có công trình phụ khép kín và diện tích tối thiểu 24 m2/gian nhà (không kể diện tích công trình phụ).
            Quyết định 03/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15/04/2022 và thay thế Quyết định 27/2015/QĐ-TTg.
          6. Quy định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ:
         Ngày 18/2/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 03/2022/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ. Trong đó, tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng có một số điểm mới.
         Đơn cử, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí cho thuê biệt thự cao không quá 04 tầng có khuôn viên sân, vườn, có hàng rào và lối ra vào riêng biệt, đảm bảo hệ thống an ninh, bảo vệ theo quy định:
        - Diện tích đất khuôn viên từ 450 m2 đến 500 m2;
        - Trang bị nội thất dời bao gồm:
        + Phòng khách: 01 bộ bàn ghế và 01 kệ ti vi;
        + Phòng bếp: 01 bộ bàn ghế ăn, 01 tủ lạnh;
        + Phòng ngủ: 01 tủ quần áo, 01 giường, 01 đệm;
        + 01 bộ bàn ghế làm việc; 01 máy giặt.
        - Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời cho biệt thự công vụ này là 350 triệu đồng.
       (Hiện hành, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư được bố trí thuê Biệt thự loại A: Chiều cao tối đa không quá 3 tầng, diện tích đất từ 450 - 500 m2 và có tổng diện tích sử dụng từ 300 - 350 m2).
           Quyết định 03/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15/4/2022 và thay thế Quyết định 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015.
          7. 09 tiêu chí đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh:
          Ngày 18/02/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 04/2022/QĐ-TTg quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Theo đó, tại Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh ban hành kèm Quyết định 04/2022/QĐ-TTg có đề cập 9 tiêu chí đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh như sau:
           Tiêu chí 1: Quy hoạch đô thị;
           Tiêu chí 2: Giao thông đô thị;
           Tiêu chí 3: Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị;
           Tiêu chí 4: An ninh, trật tự đô thị;
           Tiêu chí 5: Thông tin, truyền thông đô thị;
           Tiêu chí 6: Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị;
           Tiêu chí 7: Văn hóa, thể thao đô thị;
           Tiêu chí 8: Y tế, giáo dục đô thị;
           Tiêu chí 9: Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.
           Xem chi tiết tại Quyết định 04/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/4/2022 và thay thế Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013.
           8. Hướng dẫn việc tiếp tục HĐLĐ, hợp đồng thỉnh giảng giáo viên:
           Đây là nội dung tại Công văn 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 về một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Theo đó, hiện nay nhiều địa phương đang hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng thỉnh giảng giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định tại Điều 77 Luật Giáo dục 2005.
           Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và bảo đảm quyền lợi cho giáo viên hiện đang HĐLĐ, hợp đồng thỉnh giảng, các địa phương xem xét:
          - Tiếp tục hợp đồng, thỉnh giảng đối với những giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định tại Điều 77 Luật Giáo dục 2005 đã ký hợp đồng trước ngày 01/7/2020.
          - Những giáo viên này được tham gia lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo để đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Luật Giáo dục 2019.
          Ngoài ra, Công văn còn hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến việc:
          - Tuyển dụng đặc cách giáo viên theo Công văn 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019.
          - Bổ nhiệm lại và bổ nhiệm, xếp lương đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có bằng cử nhân quản lý giáo dục (không phải bằng cử nhân chuyên ngành đào tạo giáo viên).
          - Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cấp phổ thông.
          Xem chi tiết tại Công văn 336/BGDĐT-NGCBQLGD ban hành ngày 27/01/2022.
          9. Triển khai dán thẻ thu phí tự động không dừng trên ô tô:
          Ngày 22/02/2022, Thủ tướng có Công điện 155/CĐ-TTg về triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC). Theo đó, để phát huy hiệu quả hệ thống thu phí theo hình thức ETC, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
         - Người đứng đầu các cơ quan và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương và địa phương:
        + Chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí;
       + Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công từ ngày 01/6/2022.
         - Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ thu phí tổ chức tốt công tác dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện.
         Xem chi tiết nội dung tại Công điện 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022.
        10. Chính sách đối với viên chức quốc phòng thôi việc:
         Đây là nội dung tại Nghị định 19/2022/NĐ-CP quy định biện pháp thi hành chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc. Theo đó, hướng dẫn chính sách với viên chức quốc phòng khi thôi việc như sau:
         - Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.
         - Được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi thôi việc do cơ quan, đơn vị, DN thuộc BQP quản lý viên chức trước khi thôi việc chi trả.
         - Thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức quốc phòng đã thôi việc về địa phương trong thời gian không quá 01 năm (12 tháng) kể từ ngày quyết định thôi việc có hiệu lực như sau:
         + Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được thực hiện chế độ chuyển ngành theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 19/2022/NĐ-CP; Đồng thời phải hoàn trả khoản trợ cấp một lần và trợ cấp BHXH một lần (đã nhận) theo quy định.
         + Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị không hưởng lương từ NSNN mà có nguyện vọng được bảo lưu thời gian đóng BHXH thì phải hoàn trả khoản trợ cấp BHXH một lần (đã nhận);
         + Thời gian công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc về địa phương không được tính là thời gian công tác tham gia BHXH.
         Xem chi tiết tại Nghị định 19/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2022.
        11. Ban hành Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP:
        Ngày 18/02/2022, Bộ Công thương ban hành Thông tư 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Theo đó, ban hành kèm Thông tư 05/2022/TT-BCT các phụ lục quy định về chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam bao gồm:
        - Phụ lục I: Quy tắc cụ thể mặt hàng.
        - Phụ lục II: Danh mục thông tin tối thiểu của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.
        - Phụ lục III: Mẫu C/O mẫu RCEP xuất khẩu và mẫu Tờ khai bổ sung C/O.
        - Phụ lục IV: Danh mục hàng hóa áp dụng khác biệt thuế có điều kiện.
        Danh mục cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu RCEP của Việt Nam được cập nhật trên Hệ Thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công thương tại địa chỉ https://ecosys.gov.vn.
         Các cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu RCEP của Việt Nam đăng ký mẫu con dấu, chữ ký và cập nhật các mẫu con dấu, chữ ký này theo hướng dãn của Bộ Công Thương.
         Xem chi tiết tại Thông tư 05/2022/TT-BCT, có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2022.
        12. Hướng dẫn xác định mã số HS để được giảm 2% thuế GTGT:
         Ngày 18/02/2022, Tổng cục Hải quan có Công văn 521/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP về giảm thuế GTGT. Cụ thể, trường hợp hàng hóa tại Phụ lục I và Phụ lục III (kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP) xác định mã số HS là:
        - Chương (02 chữ số), không chi tiết nhóm (04 chữ số), phân nhóm (06 chữ số) hoặc mã số (08 chữ số) thì toàn bộ mã hàng 08 chữ số thuộc chương đó áp dụng thuế GTGT 10%;
        - Chương (02 chữ số), có chi tiết đến nhóm (04 chữ số), không chi tiết phân nhóm (06 chữ số) hoặc mã số (08 chữ số) thì toàn bộ mã hàng 08 chữ số thuộc nhóm đó áp dụng thuế GTGT 10%;
        - Chương (02 chữ số), có chi tiết đến phân nhóm (06 chữ số), không chi tiết mã số (08 chữ số) thì toàn bộ mà hàng 08 chữ số thuộc phân nhóm đó áp dụng thuế GTGT 10%.
        - Chương (02 chữ số), có chi tiết đến mà HS 08 chữ số thì chi mã hàng 08 chữ số đó áp dụng thuế GTGT 10%.
        Ví dụ: Trường hợp dòng hàng có tên hàng “Plastic dạng nguyên sinh” (cột 8), mã số HS (cột 10) là 39, có chi tiết mã số HS đến nhóm 04 chữ số, từ nhóm 39.01 đến 39.13 và mã số 3914.00.00 thì toàn bộ các mã hàng 08 chữ số thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13 và mã số 3914.00.00 áp dụng thuế GTGT 10%, các nhóm 04 chữ số còn lại của Chương 39 áp dụng thuế GTGT 8%.
Công văn 521/TCHQ-TXNK được ban hành 18/02/2022.
           13. Tiêu chuẩn chuyên gia của lãnh đạo, các cơ quan của Quốc hội:
          Ngày 16/02/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 15/2022/UBTVQH15 quy định việc sử dụng chuyên gia của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, tiêu chuẩn, điều kiện chuyên gia của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội như sau:
           - Có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực cần tham vấn;
          - Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
          - Có sức khỏe, tâm huyết;
          - Có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức sâu rộng, có trí tuệ và uy tín trong công tác tham mưu, hoạch định chính sách, chiến lược;
          - Có khả năng tham vấn thông thạo trong một số lĩnh vực cụ thể đã được thực tiễn khẳng định; sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
          Chuyên gia bao gồm: nguyên đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, người làm công tác quản lý, nghiên cứu, hoạt động thực tiễn ở trong nước và ngoài nước; có điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định nêu trên.
            Nghị quyết 15/2022/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/04/2022.
          14. Nội dung chi xúc tiến, quảng bá du lịch từ ngân sách nhà nước:
          Ngày 22/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2022/TT-BTC về hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Theo đó, nội dung chi xúc tiến, quảng bá du lịch từ ngân sách nhà nước gồm:
          - Tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam;
          - Phát triển marketing điện tử phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch;
          - Tổ chức sản xuất ấn phẩm, vật phẩm phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch;
          - Xây dựng, phát triển, truyền thông thương hiệu du lịch Việt Nam.
        Trong đó, nội dung chi tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam như sau:
         - Chi tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài.
         - Chi tham dự hội chợ du lịch quốc tế ở nước ngoài.
         - Chi phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch liên quốc gia, khu vực và quốc tế:
          - Chi quảng bá du lịch Việt Nam trên các phương tiện quảng cáo, truyền thông, tại các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội, ngoại giao quan trọng của Việt Nam;…
         - Chi tổ chức khảo sát sản phẩm du lịch, điểm đến Việt Nam cho các hàng lữ hành, vận chuyển du lịch, báo chí,… tìm hiểu thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về thương hiệu du lịch Việt Nam.
         - Chi tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch liên vùng, liên địa phương ở trong nước.
         Xem thêm tại Thông tư 12/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 09/4/2022.
          15. Nội dung chi trong đấu thầu chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP:
          Ngày 09/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2022/TT-BTC quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, chi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP gồm:
         - Chi lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển;
         - Chi đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển;
         - Chi thẩm định kết quả sơ tuyển;
         - Chi lập, thẩm định hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu;
         - Chi đánh giá hồ sơ dự đàm phán, hồ sơ dự thầu;
         - Chi thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư;
         - Chi giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
          Nguồn kinh phí để chi các nội dung trong lựa chọn nhà đầu tư quy định nêu trên (trừ khoản chi giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư): Được bố trí trong kế hoạch vốn chuẩn bị dự án PPP từ nguồn vốn đầu tư công của cơ quan có thẩm quyền và được tính trong tổng mức đầu tư của dự án PPP.
            Thông tư 08/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 25/3/2022.
            16. Quy trình đánh giá tác động của TTHC trong đề nghị xây dựng VBQPPL:
           Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL và soạn thảo dự án, dự thảo VBQPPL. Theo đó, các bước để lập đề nghị thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong đề nghị xây dựng văn bản được thực hiện như sau:
            - Tiến hành đánh giá tác động của TTHC: Cơ quan lập đề nghị căn cứ quy định tại Điều 6, 7, 8, 9 và sử dụng biểu mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 03/2022/TT-BTP để đánh giá về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
            - Hoàn thiện đề xuất quy định TTHC: Trong quá trình đánh giá tác động, nếu TTHC được xác định là không cần thiết hoặc không đúng thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật thì cơ quan lập đề nghị không tiến hành việc đánh giá và không đề xuất phương án, giải pháp quy định TTHC trong đề nghị xây dựng văn bản.
            Nếu TTHC được xác định là cần thiết, ban hành đúng thẩm quyền thì tiếp tục đánh giá tác động của TTHC và căn cứ kết quả đánh giá, cơ quan lập đề nghị chỉnh lý, hoàn thiện đề xuất phương án, giải pháp quy định TTHC.
           - Tổng hợp kết quả đánh giá tác động của TTHC: Sau khi đánh giá tác động của TTHC, cơ quan lập đề nghị tổng hợp kết quả đánh giá thủ tục hành chính vào nội dung Báo cáo đánh giá tác động của chính sách.
            Biểu mẫu đánh giá tác động của TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn bản tại Phụ lục I là một phần của Báo cáo đánh giá tác động của chính sách.
             Thông tư 03/2022/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 28/3/2022 thay thế Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014.
             17. Nguyên tắc phối hợp giải quyết vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi:
            Đây là nội dung tại Thông tư liên tịch 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH ngày 18/02/2022 về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. Theo đó, nguyên tắc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi như sau:
           - Bảo đảm tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức theo quy định pháp luật;
           - Bảo đảm phối hợp thường xuyên, nhanh chóng, kịp thời;
           - Tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, danh dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của người bị xâm hại tình dục dưới 18 tuổi, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, …
           - Bảo mật thông tin cá nhân của người bị xâm hại tình dục dưới 18 tuổi, người tố giác, báo tin có liên quan đến hành vi xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi;
          - Bảo đảm tuân thủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan.
            Thông tư liên tịch 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 05/4/2022.
         18. Hướng dẫn phân loại chất thải của F0 cách ly tại nhà:
          Ngày 27/02/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 922/BYT-MT về tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc COVID-19 quản lý tại nhà. Theo đó, hướng dẫn phân loại chất thải của F0 cách ly tại nhà như sau:
          - Chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của người F0 đang được quản lý tại nhà (bao gồm cả đồ vải, quần áo thải bỏ) và khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc khi tiếp xúc với F0 thải bỏ:
          Được coi là chất thải lây nhiễm và phải được bỏ vào túi hoặc thùng có lót túi, bên ngoài túi, thùng đựng chất thải có chữ “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2;
          - Các loại chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực khác của nhà có người F0: Thực hiện phân loại theo hướng dẫn của địa phương để đưa đi xử lý theo quy định;
          Trong quá trình thu gom, túi đựng chất thải phải được buộc kín miệng túi, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải làmphát tán mầm bệnh ra bên ngoài.
          Xem chi tiết tại Công văn 922/BYT-MT ngày 27/02/2022.
          19. Hướng dẫn triển khai thí điểm KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp:
           Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 931/BYT-BH hướng dẫn triển khai thí điểm KCB bằng CCCD gắn chíp. Theo đó, khi triển khai thí điểm KCB bằng CCCD gắn chíp cần lưu ý một số nội dung sau:
          (1) Cơ sở KCB thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi KCB BHYT bằng CCCD có gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNEID (chỉ áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cung cấp).
          (2) Đối với người bệnh đã được cấp CCCD có gắn chíp:
          - Trường hợp khi kiểm tra CCCD (quét mã QR code) hoặc qua ứng dụng VNEID đã có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT thì cơ sở KCB thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin về BHYT và tiếp đón người bệnh theo quy trình KCB BHYT hiện hành;
          Đồng thời thông tin cho người bệnh biết để đi KCB BHYT kể từ lần sau bằng CCCD gắn chíp hoặc bằng ứng dụng VNEID;
         - Trường hợp khi kiểm tra thông tin nhưng không có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT:
         + Giải thích để người bệnh đó biết tình trạng của thẻ BHYT trên CCCD chưa thể thực hiện được;
         + Thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình KCB BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh).
          (3) Đối với người bệnh chưa được cấp CCCD có gắn chíp: Thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình KCB BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh).
            Công văn 931/BYT-BH ban hành ngày 28/02/2022.

(Nguyễn Duy Tuyến - Trưởng phòng Tư pháp thành phố Lào Cai)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

410/UBND-VH

Nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Lượt xem:21 | lượt tải:39

129/KH-UBND

Tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai năm 2022.

Lượt xem:17 | lượt tải:6

259/TB-UBND

Thông báo công khai các hộ gia đình, cá nhân đăng ký giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lào Cai

Lượt xem:19 | lượt tải:14

257/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức

Lượt xem:20 | lượt tải:5

185/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:20 | lượt tải:12

948/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026

Lượt xem:19 | lượt tải:11

341/UBND-TDCS

Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lượt xem:48 | lượt tải:19

495/QĐ-TTg

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030

Lượt xem:41 | lượt tải:12
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:5
  • Tổng lượt truy cập: 5,149,369
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây