Bản tin pháp luật tuần 13

Thứ hai - 28/03/2022 04:37
Thực hiện Chương trình công tác về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố Lào Cai. Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai tổng hợp một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành, cụ thể như sau:
Bản tin pháp luật tuần 13

1. Bổ sung địa điểm quay số mở thưởng vé số điện toán:​​
Thông tư 18/2022/TT-BTC
 sửa đổi Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán, trong đó bổ sung địa điểm quay số mở thưởng vé số điện toán. Cụ thể, việc quay số mở thưởng xổ số tự chọn số điện toán được thực hiện tại các địa điểm sau:

            - Trụ sở chính của công ty xổ số điện toán;
           - Các địa điểm khác nhưng phải nằm trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố nơi công ty xổ số điện toán đặt trụ sở chính;
           - Địa điểm khác nhưng phải nằm trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố nơi công ty xổ số điện toán có Chi nhánh (Địa điểm mới bổ sung).
            Ngoài ra, Thông tư 18/2022/TT-BTC còn bổ sung quy định công ty xổ số điện toán phải hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán cho tất cả người tham gia dự thưởng trong các trường hợp sau:
        - Lịch quay số mở thưởng được thông báo là bị hủy bỏ do sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn nhưng chưa có lịch quay số mở thưởng tổ chức lại; hoặc có lịch quay số mở thưởng lại nhưng thời gian quay số mở thưởng chậm hơn 72 giờ so với lịch ban đầu;
         
- Kết quả quay số mở thưởng đã công bố bị hủy bỏ theo kết luận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ Tài chính, cơ quan công an, cơ quan thanh tra, kiểm tra).
Thông tư 18/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 28/4/2022.
            2. Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống COVID-19 năm 2022 - 2023:
      Ngày 17/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Chương trình này được thực hiện trong thời gian 2 năm 2022 - 2023, với một số nội dung nổi bật, đơn cử như:
          - Hướng tới thay đổi mục tiêu trong kiểm soát dịch COVID-19. Cụ thể, tại Nghị quyết 38/NQ-CP, một trong các quan điểm của Chính phủ thể hiện tại Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 là phòng, chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro, chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và tử vong.
           - Tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% cho nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng.
          Theo đó, để bảo đảm nguồn nhân lực và chế độ cho người làm công tác phòng, chống dịch COVID-19, sẽ áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở; nghiên cứu chế độ đặc thù, ưu đãi với các lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch.
          Hiện hành, mức phụ cấp ưu đãi nghề đang là 40%, cao nhất 70% là những người điều trị trong các khu điều trị COVID-19 (Theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP).
           - Khẩn trương nghiên cứu tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4.
          Một trong các nhiệm vụ nhằm bao phủ vắc xin COVID-19 tại Việt Nam được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 38/NQ-CP là: Khẩn trương nghiên cứu tiêm vắc xin mũi thứ 4 cho người lớn và mũi thứ 3 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi và tiêm chủng cho trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi.
          Xem chi tiết các nội dung khác tại Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
           3. Thay đổi thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác lĩnh vực tổ chức cán bộ:
       
 ​​​​​​​Theo Thông tư 3/2022/TT-BNV quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương, từ ngày 01/6/2022, thay đổi thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.
         Cụ thể, theo Điều 3 Thông tư 3/2022/TT-BNV, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương là từ đủ 03 năm đến 05 năm.
        (Hiện nay, Quyết định 05/2008/QĐ-BNV quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là 03 năm (đủ 36 tháng)).
         Đồng thời, Điều 2 Thông tư 3/2022/TT-BNV cũng quy định danh mục 08 vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải thực hiện định kỳ chuyển đổi gồm:
         - Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
        - Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
         - Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế.
       - Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp.
         - Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các cấp.
         - Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
         - Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo.
         - Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Thông tư 3/2022/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/6/2022 và bãi bỏ Quyết định 05/2008/QĐ-BNV ngày 26/11/2008.
         4. Trình tự lập, thẩm định, phát hành Báo cáo kiểm toán của KTNN:
        Ngày 18/3/2022, Tổng Kiểm toán Nhà nước có Quyết định 01/2022/QĐ-KTNN ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán. Theo đó, trình tự các bước lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành Báo cáo kiểm toán như sau:
         - Lập dự thảo Báo cáo kiểm toán.
         - Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán.
         - Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán.
         - Hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, gửi lấy ý kiến đơn vị được kiểm toán và các đơn vị tham mưu theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quyết định 01/2022/QĐ-KTNN.
         - Tổ chức thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.
         - Phát hành Báo cáo kiểm toán.
         Như vậy, so với quy định hiện hành tại Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN thì:
         Sau khi hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, ngoài gửi lấy ý kiến đơn vị được kiểm toán thì cần gửi các đơn vị tham mưu như: Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế.
Quyết định 01/2022/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 02/5/2022 và thay thế Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN ngày 24/02/2017.
         5. Tích hợp nội dung phòng chống mại dâm vào chương trình chính khóa:
        Ngày 21/3/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 768/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép với nhiệm vụ năm học và hoạt động của nhà trường.
         - Ngành Giáo dục các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định 1629/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 và các nhiệm vụ của Kế hoạch này.
        - Rà soát, xây dựng tài liệu bổ sung, tích hợp vào các môn học nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCMD vào chương trình giảng dạy chính khóa, hoạt động trải nghiệm của các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học.
         Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên cốt cán của các trường trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng sư phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.
         Quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai công tác PCMD theo khả năng, điều kiện của Ngành, địa phương, cơ sở giáo dục trong từng năm đến năm 2025.
Quyết định 768/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
         6. Đến năm 2030, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP:
      Đây là nội dung tại Quyết định 368/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21/3/2022. Theo đó, phát triển thị trường chứng khoán ổn định, hoạt động an toàn, hiệu quả, có cơ cấu hợp lý, cân đối giữa thị trường tiền tệ với thị trường vốn, giữa thị trường cổ phiếu với thị trường trái phiếu và thị trường chứng khoán phái sinh.
        Đến năm 2025, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP; dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP, trong đó dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% GDP.
        Đến năm 2030, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP, trong đó, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 25% GDP.
        Phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế.
         Doanh thu ngành bảo hiểm tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 15%/năm, đến năm 2025, quy mô đạt khoảng 3 - 3,3% GDP; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 là 10%/năm, đến năm 2030 quy mô đạt khoảng 3,3 - 3,5% GDP.
       Phát triển ổn định thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán; nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán.
         Đến năm 2025, đảm bảo 100% doanh nghiệp, đơn vị có quy mô lớn được kiểm toán báo cáo tài chính, không phân biệt loại hình hoạt động, hình thức sở hữu.
         Xem thêm tại Quyết định 368/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 21/3/2022.
          7. Hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải đường bộ thích ứng với Covid-19:
         Ngày 22/3/2022, Bộ GTVT ban hành Quyết định 359/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, hoạt động vận tải đường bộ (bao gồm cả hoạt động vận tải nội bộ), vận tải đường thủy nội địa, hàng hải trên địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4:
        Được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương.
        Đồng thời yêu cầu người điều khiển phương tiện (lái xe, phụ xe, nhân viên bốc xếp đi theo xe; lái tàu, thủy thủ, nhân viên bốc xếp đi theo tàu), hành khách tham gia giao thông 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) phải đáp ứng các yêu cầu sau:
          - Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;
       - Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế;
          - Xét nghiệm y tế, cách ly y tế: thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương.
        Xem chi tiết tại Quyết định 359/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ 22/3/2022 và bãi bỏ Quyết định 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021, Công văn 1026/BGTVT-VT ngày 28/01/2022.
          8. Yêu cầu phòng dịch COVID-19 với hành khách đi tàu hỏa:
         Ngày 24/3/2022, Bộ Giao thông vân tải ban hành Quyết định 362/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn với COVID-19. Theo đó, để phòng dịch, thích ứng an toàn với dịch thì hành khách và ban lái máy (gồm: lái tàu, phụ lái tàu); tổ tàu (gồm: trưởng tàu và nhân viên công tác trên tàu); người làm việc tại ga đường sắt chỉ phải đáp ứng các yêu cầu sau:
          - Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;
       - Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế;
         - Xét nghiệm y tế, cách ly y tế: thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương
        
(Trước đây, theo Quyết định 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021, yêu cầu xét nghiệm đối với khách đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa);...)
        Cũng theo hướng dẫn này, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Y tế địa phương.
Quyết định 362/QĐ-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 24/3/2022
         9. Điều kiện thành lập đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty:
         Ngày 08/3/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 60-QĐ/TW về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Theo đó, quy định đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:
        - Là tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc phê duyệt cho thành lập; có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.
         (Trước đây, yêu cầu là tập đoàn kinh tế, tổng công ty hạng đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc phê duyệt đồng ý cho thành lập;…)
        - Hoạt động của doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với nhau, các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc hoặc gắn kết, phụ thuộc công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty về công nghệ, kỹ thuật, tài chính, thị trường, sản phẩm và dịch vụ chính.
         (So với trước đây, bổ sung nội dung các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc,…)
       - Các đơn vị thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty đóng trên nhiều địa bàn nhưng chi phối không lớn đến nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Quy định 60-QĐ/TW có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/3/2022 và thay thế Quy định 196-QĐ/TW ngày 24/11/2008.
         10. Tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên từ ngày 19/5/2022:
      Ngày 23/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, tăng mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên lên 04 triệu đồng/tháng từ ngày 19/5/2022.
          Như vậy, mức cho vay tối đa mới đối với học sinh, sinh viên tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng so với quy định hiện hành tại Quyết định 1656/QĐ-TTg áp dụng từ ngày 01/12/2019.
           Ngoài ra, Quyết định này còn sửa đổi đối tượng cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng, cụ thể:
          - Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật;
          - Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; (quy định mới)
           - Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. (quy định mới)
Quyết định 05/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/5/2022 thay thế Quyết định 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019.
         11. Nội dung cấp ủy địa phương phối hợp với đảng ủy tập đoàn kinh tế:
        Đây là nội dung tại Quyết định 61-QĐ/TW ngày 08/3/2022 về Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành. Theo đó, cấp ủy địa phương chủ trì, phối hợp với đảng ủy tập đoàn kinh tế một số vấn đề.
         Đơn cử, trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị của cấp ủy, chính quyền địa phương:
        - Cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động thông báo với cấp ủy đơn vị thành viên dự hội nghị triển khai các nghị quyết, quyết định liên quan đến doanh nghiệp đóng trên địa bàn về phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, đối ngoại và các vấn đề cần thiết khác.
         - Khi có tình hình khẩn cấp và yêu cầu đột xuất, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh... cấp ủy địa phương yêu cầu tập đoàn kinh tế, tổng công ty, đơn vị thành viên triển khai việc điều động cán bộ, người lao động, phương tiện của đơn vị thành viên để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện trách nhiệm xã hội của DN.
          (So với trước đây, bổ sung nội dung thực hiện trách nhiệm xã hội của DN)
         - Cấp ủy, chính quyền địa phương mời đại diện cấp ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoặc đại diện cấp ủy đơn vị thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty đóng trên địa bàn dự các hội nghị tổng kết, sơ kết, hội nghị chuyên đề có liên quan đến đơn vị thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty.
     Xem thêm tại Quyết định 61-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 08/3/2022 và thay thế Quyết định 197-QĐ/TW ngày 24/11/2008.
         12. Hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn để giảm thuế GTGT xuống 8%:
        Ngày 23/3/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2688/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn để được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% như sau:
         - Trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước 01/02/2022 với thuế suất 10%, dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ 01/02/2022 đến hết 31/12/2022:
         + Đối với phần tiền đã lập hóa đơn trước ngày 01/02/2022 không thuộc trường hợp được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT.
        + Đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hóa đơn từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT từ 10 xuống 8%.
        - Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 01/2022 nhưng đến tháng 02/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm và không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.
          - Đối với hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 với thuế suất thuế GTGT 10%, sau ngày 01/02/2022 phát sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh thì hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế GTGT là 10%.
        - Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
Công văn 2688/BTC-TCT ban hành ngày 23/3/2022.

          13. Thời gian tính phí dịch vụ duy trì trạng thái chứng thư số:
        
Ngày 23/3/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số. Theo đó, thời gian tính phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số được tính:

          - Từ tháng chứng thư số được cấp cho thuê bao bắt đầu có hiệu lực hoạt động đến tháng trước liền kề tháng thuê bao hết hạn sử dụng.
          - Trường hợp chứng thư số có hiệu lực và hết hiệu lực trong cùng tháng thì tính là một tháng.
(Hiện hành, quy định chứng thư số do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao phát sinh hiệu lực hoạt động tại bất cứ thời điểm nào của tháng được tính là 01 tháng sử dụng)
         Mức thu phí dịch vụ này là 3.000 đồng/tháng/01 chứng thư số của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao là tổ chức, doanh nghiệp (không bao gồm các nhân).
           Thông tư 19/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/6/2022; thay thế Thông tư 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 và Thông tư 17/2018/TT-BTC ngày 09/02/2018.
          14. Nội dung đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp:
          Ngày 23/3/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP). Theo đó, đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp trong hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp phải đáp ứng các nội dung cụ thể như sau:
          - Tên, địa chỉ và thông tin cần thiết của tố chức, cá nhân đại diện ngành sản xuất trong nước;
          - Thông tin, số liệu, chứng cứ để xác định đại diện ngành sản xuất trong nước,…
          - Tên, địa chỉ của các tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa tương tự ủng hộ hoặc phản đối vụ việc;
           - Thông tin mô tả hàng hóa nhập khẩu được hướng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo RCEP bị yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp,…
        - Thông tin mô tả về hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp của ngành sản xuất trong nước,…
         - Thông tin về khối lượng, số lượng và trị giá hàng hóa trong thời kỳ 03 năm trước khi nộp Hồ sơ và đã bao gồm ít nhất 06 tháng sau khi RCEP có hiệu lực;…
          Yêu cầu cụ thể việc áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp, thời hạn áp dụng và mức độ áp dụng.
          Xem chi tiết nội dung tại Thông tư 07/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 08/5/2022.
         15. Hướng dẫn tiêm liều nhắc lại với người đã tiêm Pfizer/Moderna:
         Ngày 25/3/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 1506/BYT-DP tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Tiếp theo Công văn 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 và Công văn 508/BYT-DP ngày 28/01/2022 về việc tiêm vắc xin COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại, Bộ Y tế đề nghị tiêm liều nhắc lại như sau:
        Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin mRNA (vắc xin do Pfizer hoặc Moderna sản xuất) có thể tiêm liều nhắc lại bằng vắc xin do Astrazeneca sản xuất;
          Thời gian tiêm tối thiểu là 03 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản.
          Đồng thời, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố:
         Quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc xin COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả, khoa học.

Công văn 1506/BYT-DP được ban hành ngày 25/3/2022.

          Trên đây là một số quy định mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành. Phòng Tư pháp thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường quan tâm phối hợp tuyên truyền, thực hiện./.
         (Đàm Thị Phượng – Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố Lào Cai)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

410/UBND-VH

Nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Lượt xem:21 | lượt tải:40

129/KH-UBND

Tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai năm 2022.

Lượt xem:17 | lượt tải:6

259/TB-UBND

Thông báo công khai các hộ gia đình, cá nhân đăng ký giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lào Cai

Lượt xem:19 | lượt tải:15

257/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức

Lượt xem:20 | lượt tải:6

185/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:22 | lượt tải:12

948/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026

Lượt xem:21 | lượt tải:11

341/UBND-TDCS

Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lượt xem:51 | lượt tải:19

495/QĐ-TTg

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030

Lượt xem:43 | lượt tải:12
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:9
  • Tổng lượt truy cập: 5,149,561
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây