Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

Chủ nhật - 11/04/2021 12:35
Ngày 07/4/2021, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số: 10-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Cải cách tư pháp
Cải cách tư pháp
Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác CCTP giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, các ban cán sự Đảng, đảng đoàn; các cơ quan tư pháp tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCTP theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020"; Kết luận 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 26-CT/TW); Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW; triển khai kịp thời các đạo luật liên quan đến công tác tư pháp giai đoạn 2021 - 2025; ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác cải cách tư pháp hằng năm và cả giai đoạn 2021-2025 theo chức năng, nhiệm vụ.
2. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án dân sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng cán bộ, bồi dưỡng nâng cáo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên phải thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, thành thạo về kỹ năng, nắm vững chủ trương, chính sách của đảng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ bổ trợ tư pháp (luật sư, giám định viên, công chứng viên, trợ giúp viên pháp lý…) đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
4. Các cơ quan tư pháp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật làm tốt công tác phối hợp trong việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm; tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp; xử lý, giải quyết kịp thời các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; phối hợp thực hiện tốt Thông tư liên tịch về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; rà soát, đánh giá các quy chế đã phối hợp để đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp tình hình thực tế của các cơ quan đơn vị. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp; đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật.
- Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác bắt, vận động đối tượng truy nã; nâng cao công tác kỹ thuật hình sự pháp y phục vụ công tác điều tra tội phạm; công tác thi hành án hình sự, và hỗ trợ tư pháp, quản lý giam giữ đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; phối hợp với cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân cùng cấp nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 về phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; chủ trì phối hợp rà soát đánh giá việc thực hiện Nghị quyết liên ngành số 04/NQ-LN ngày 05/10/2017 về việc phối hợp tiếp nhận quản lý, xử lý tố giác tin báo về tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các quy chế phối hợp liên ngành với các cơ quan nội chính để đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo quy định; xác định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
- Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết xét xử các vụ án hình sự, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng điều hành phiên tòa của Hội đồng xét xử; bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/2018/CT-CA ngày 05/12/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hành chính, hạn chế thấp nhất việc để án quá hạn không đúng quy định của pháp luật; nâng tỷ lệ đối thoại thành, hòa giải thành các vụ việc dân sự, các khiếu kiện hành chính; phối hợp với UBND tỉnh xây dựng Đề án đối thoại trực tuyến trong việc giải quyết các vụ án hành chính; rà soát đánh giá Quy chế phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong giải quyết án hành chính để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp.
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung xác minh, phân loại để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành án dân sự; theo dõi thi hành án hành chính; phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá tổng kết Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 03/6/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành chỉ thị giai đoạn 2021-2025.
- Sở Tư pháp tỉnh tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các đạo luật liên quan đến công tác tư pháp được Quốc hội thông qua giai đoạn 2021-2025; rà soát tiếp tục tham mưu thực hiện cải cách hành chính tư pháp và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức bổ trợ tư pháp; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp (luật sư, công chứng; giám định tài sản, đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý…). Tham mưu đề xuất tổ chức hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước nhất là công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo các tổ chức công chứng, đấu giá tài sản, hoạt động Luật sư, trợ giúp pháp lý… đảm bảo thực hiện đúng quy định.
- Các cơ quan tư pháp tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng định hướng đối ngoại của Đảng về tư pháp nhất là việc phối hợp trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc có yếu tố nước ngoài. Lồng ghép các nội dung hợp tác quốc tế về hoạt động tư pháp vào các quan hệ đối ngoại của tỉnh để tạo điều kiện nâng tầm các quan hệ quốc tế về tư pháp đáp ứng những yêu cầu đổi mới trong thời kỳ hội nhập. Củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về tư pháp với các nước; tăng cường sự phối hợp chung trong hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm có yếu tố quốc tế và khủng bố quốc tế.
5. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chức năng nhiệm vụ. Quan tâm bổ sung, hỗ trợ kinh phí, bảo đảm các điều kiện làm việc cho các cơ quan tư pháp, đáp ứng yêu cầu CCTP trong tình hình mới; thực hiện tốt quy chế phối hợp với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong giải quyết án hành chính.
6. Đảng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đảng đoàn HĐND tỉnh; Đảng đoàn Uỷ ban MTTQVN tỉnh lãnh đạo thực hiện có hiệu quả cơ chế giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật của cơ quan và người đứng đầu các cơ quan tư pháp.
7. Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực CCTP; tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác CCTP. Tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm. Chỉ đạo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động của các cơ quan tư pháp; đồng thời đánh giá, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch liên quan đến  công tác CCTP giai đoạn 2016-2020; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.
8. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo công tác CCTP về Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh theo định kỳ hằng năm (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

410/UBND-VH

Nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Lượt xem:11 | lượt tải:25

129/KH-UBND

Tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai năm 2022.

Lượt xem:8 | lượt tải:4

259/TB-UBND

Thông báo công khai các hộ gia đình, cá nhân đăng ký giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lào Cai

Lượt xem:12 | lượt tải:8

257/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức

Lượt xem:14 | lượt tải:4

185/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:18 | lượt tải:10

948/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026

Lượt xem:18 | lượt tải:8

341/UBND-TDCS

Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lượt xem:46 | lượt tải:17

495/QĐ-TTg

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030

Lượt xem:39 | lượt tải:11
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:10
  • Tổng lượt truy cập: 5,146,080
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây