Bản tin pháp luật tuần 20

Chủ nhật - 15/05/2022 21:32
Thực hiện Chương trình công tác về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố Lào Cai. Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai tổng hợp một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành, cụ thể như sau:
Bản tin pháp luật tuần 20
I. Những chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 05/2022
1. Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ:
Đây là nội dung tại Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Theo đó, tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với đối tượng theo công thức sau:
Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 01/2022 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 12/2021 x 1,074
Mức trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:
- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng;
- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng;
- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng;
- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng;
- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng.
Mức trợ cấp tăng thêm trên được áp dụng từ ngày 01/01/2022.
Thông tư 22/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.
2. Thay đổi đối tượng học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn:
Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTG về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2022. Theo đó, học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.
- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.
- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.
(Hiện hành, học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật)
3. Bổ sung quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp:
Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp đã bổ sung quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.
Theo đó, hợp đồng liên kết đào tạo quy định cụ thể về các nội dung thực hiện liên kết đào tạo; quyền, trách nhiệm của đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp liên kết đào tạo. Nội dung hợp đồng liên kết đào tạo bao gồm những nội dung chính sau:
- Tên ngành nghề, trình độ đào tạo hoặc nội dung đào tạo; thời gian, địa điểm đào tạo, quy mô và hình thức liên kết đào tạo.
- Chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, thiết bị cho đào tạo.
- Kế hoạch và tiến độ đào tạo. Trường hợp đơn vị phối hợp liên kết đào tạo là doanh nghiệp cần ghi rõ địa điểm, thời gian đào tạo tại doanh nghiệp, thời gian đào tạo tại đơn vị chủ trì liên kết đào tạo.
- Nhà giáo tham gia giảng dạy, hướng dẫn; chế độ hoặc tiền lương cho nhà giáo và người học nếu làm ra sản phẩm đạt quy cách trong quá trình thực hành, thực tập (nếu có).
- Thời hạn thực hiện của hợp đồng liên kết đào tạo.
- Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo.
- Tài chính thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo.
- Các nội dung khác có liên quan.
Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20/5/2022 và thay thế Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017.
4. Bổ sung danh mục nhà tù để xét công nhận người có công:
Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH quy định danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày, đã bổ sung một số nơi vào danh mục nhà tù để được công nhận là người có công, đơn cử như:
- Tỉnh Quảng Trị bổ sung thêm: Trại giam ở quận, lỵ, huyện Vĩnh Linh; Đồn Cầu sắt Thạch Hãn, Đồn Lai Phước, Đồn Cửa Việt ở Huyện Triệu Phong;
- Tỉnh Trà Vinh bổ sung thêm: Ty cảnh sát Vĩnh Bình;
- Tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung thêm: Đồn Truồi;…
Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/5/2022 và thay thế Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2019.

II. Những chính sách mới ban hành

1. Không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ:
Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ, trong đó bổ sung quy định không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ. Theo đó, Quy định này quy định về quan điểm, nguyên tắc luân chuyển cán bộ như sau:
- Công tác luân chuyển cán bộ là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các cấp uỷ, tổ chức đảng;
Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.
- Không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ. Trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị quyết định. (Quy định mới)
- Giải quyết hài hoà giữa luân chuyển cán bộ để đào tạo với bố trí, sử dụng nguồn cán bộ tại chỗ; vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài.
(Bỏ quy định “Không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển”).
- Bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ.
Cán bộ luân chuyển phải trong quy hoạch, có phẩm chất, năng lực và triển vọng phát triển.
- Có cơ chế quản lý, giám sát, đánh giá cán bộ luân chuyển và chính sách, chế độ phù hợp tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Quy định 65-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 28/4/2022 và thay thế Quy định 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017.

2. Giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao chất lượng lập quy hoạch:

Chính phủ có Nghị quyết 64/NQ-CP ngày 06/5/2022 về một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Theo đó, một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch như sau:
- Cho phép các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời để bảo đảm tính đồng bộ; quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước.
Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có nội dung chưa phù hợp thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn, bảo đảm thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia.
- Cho phép điều chỉnh tiến độ lập quy hoạch, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt trong năm 2022 đối với các quy hoạch cấp quốc gia mang tính cấp thiết, tạo thuận lợi cho việc điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
- Cho phép Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu để lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh mà chưa lựa chọn được nhà thầu…
Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 64/NQ-CP ban hành ngày 06/5/2022.
3. Sắp trình Chính phủ ban hành Nghị định về lương tối thiểu vùng:
Ngày 03/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022, trong đó, sắp trình Chính phủ ban hành Nghị định về lương tối thiểu vùng. Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương:
- Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong tháng 5 năm 2022;
- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động;
- Ban hành Kế hoạch và chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ bảo đảm trang trọng, ý nghĩa phù hợp với tình hình thực tế.
Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 03/5/2022.
4. Xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô:
Nội dung này được đề cập tại Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2045. Cụ thể, xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại:
- Khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn).
- Khu vực phía Tây (vùng Hoà Lạc, Xuân Mai).
Đồng thời, nghiên cứu tăng tỉ lệ đất phát triển đô thị; xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục Nhật Tân - Nội Bài;
Tập trung triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng, ổn định dân cư hai bên bờ Sông Hồng và Sông Đuống; quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng.
Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm kỷ cương quy hoạch và quản lý quy hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch, có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, vừa phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, vừa tạo ra nguồn lực, không gian và động lực phát triển mới cho Thủ đô, gắn kết hài hoà, hợp lý, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các địa phương khác trong vùng và cả nước;
Trong đó, trọng tâm là Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với Sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hoà hai bên sông của Hà Nội.
Quy hoạch xây dựng khu vực nông thôn hài hoà, gắn với phát triển đô thị, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống, kết nối đồng bộ với quy hoạch khu vực đô thị; khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên vùng nông thôn kết hợp với phát triển du lịch xanh.
Xem thêm nội dung tại Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022.

5. Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19:

Bộ Y tế ban hành Công văn 2262/BYT-CNTT ngày 04/5/2022 hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Theo đó, thực hiện "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo quy trình sau:
- Tổ công tác Đề án 06 cấp xã/phường chỉ đạo Trạm Y tế lập danh sách đối tượng tiêm chủng COVID-19 thường trú trên địa bàn sai thông tin (trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19). Bao gồm các trường hợp sau:
+ Không có số CCCD/CMND;
+ Sai định dạng số CCCD/CMND;
+ Sai thông tin cá nhân cơ bản: số CCCD/CMND, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính.
- Tổ công tác cấp xã/phường giao Tổ công tác cấp thôn ấp rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin. Chuyển danh sách tới Công an xã/phường để đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư.
- Công an xã/phường ký và bàn giao danh sách cho Trạm Y tế để lưu trữ và cập nhật, bổ sung thông tin đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.
- Trạm Y tế thực hiện cập nhật lại thông tin cho các đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19. Sau đó, sử dụng chức năng lập danh sách xác minh thông tin để xem kết quả.
- Các cơ sở tiêm chủng hằng ngày phải thực hiện kiểm tra, ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.
- Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, thuộc Y tế Bộ, ngành, các cơ sở tiêm chủng tuyến tỉnh, tuyến huyện thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” không phải thực hiện công tác xác minh, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19.
Thời gian hoàn thành trước ngày 01/6/2022.
Xem chi tiết tại Công văn 2262/BYT-CNTT ban hành ngày 04/5/2022.

6. Nguyên tắc cấp thư phản đối hoạt động khu vực tư nhân của TCTC quốc tế:

Ngày 09/5/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 12/2022/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp thư phản đối, không phản đối hoạt động khu vực tư nhân tại Việt Nam của các tổ chức tài chính quốc tế. Theo đó, nguyên tắc cấp Thư phản đối, không phản đối hoạt động khu vực tư nhân tại Việt Nam của các tổ chức tài chính quốc tế như sau:
- Thư phản đối, không phản đối được cấp trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và các chủ trương, chính sách, quyết định, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam theo từng thời kỳ.
- Thư phản đối, không phản đối chỉ thể hiện sự phản đối hoặc không phản đối của Việt Nam đối với từng hoạt động khu vực tư nhân của các tổ chức tài chính quốc tế vào Việt Nam tại thời điểm cấp Thư phản đối, không phản đối.
- Thư không phản đối không phải là giấy phép, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hay hàm ý bảo trợ của Việt Nam cho hoạt động khu vực tư nhân của các tổ chức tài chính quốc tế. Việc không phản đối không làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào của Nhà nước hoặc cơ quan nhà nước của Việt Nam theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.
Hoạt động của các tổ chức tài chính quốc tế và các bên liên quan khác tại Việt Nam sau khi được cấp Thư không phản đối phải bảo đảm tuân thủ các cam kết quốc tế, các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và thỏa thuận giữa các bên liên quan.
Quyết định 12/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 09/5/2022.
7. Bổ sung 02 trường hợp có thể xét điều kiện cho hưởng án treo:
Đây là nội dung tại Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Theo đó, người bị xử phạt tù có nhân thân là ngoài lần phạm tội này, người phạm tội chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.
- Đối với người bị kết án mà khi định tội đã sử dụng tình tiết “đã bị xử lý kỷ luật” hoặc “đã bị xử phạt vi phạm hành chính” hoặc “đã bị kết án” và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo;
- Đối với người bị kết án mà vụ án được tách ra để giải quyết trong các giai đoạn khác nhau (tách thành nhiều vụ án) và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo.
Khi xem xét, quyết định cho bị cáo hưởng án treo Tòa án phải xem xét thận trọng, chặt chẽ các điều kiện để bảo đảm việc cho hưởng án treo đúng quy định của pháp luật.
Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 10/5/2022.

8. Tiêu chuẩn chọn tổ chức giám định tư pháp trong hoạt động KH&CN:

Ngày 20/4/2022 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 03/2022/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN). Theo đó, tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động KH&CN:
- Có tư cách pháp nhân;
- Có hoạt động chuyên môn phù hợp với lĩnh vực giám định tư pháp quy định tại Điều 3 Thông tư 03/2022.
- Có cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện để bảo đảm cho việc thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực quy định tại Điều 3 Thông tư 03/2022.
Trong đó, các lĩnh vực tại Điều 3 Thông tư 03/2022 bao gồm:
+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Tiêu chuẩn đo lường chất lượng);
+ Công nghệ, thiết bị, máy móc;
+ Sở hữu công nghiệp;
+ Năng lượng nguyên tử.
Thông tư 03/2022/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/6/2022 và thay thế Thông tư 35/2014/TT-BKHCN ngày 11/12/2014.

9. Hình thức tổ chức giáo dục kiến thức, kỹ năng PCCC cho HSSV:

Ngày 11/5/2022, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục kiến thức, kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ như sau:
- Đối với giáo dục mầm non:
+ Lồng ghép thông qua các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
+ Sử dụng phương pháp giáo dục trực quan, minh họa thông qua hoạt động giáo dục phát triển thể chất.
- Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên:
+ Lồng ghép trong nội dung các bài học của môn học trong chương trình giáo dục chính khóa.
+ Thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và trong các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hè.
- Đối với giáo dục đại học:
+ Lồng ghép trong môn học giáo dục quốc phòng an ninh và các hoạt động ngoại khóa.
+ Phối hợp với các đơn vị có chức năng trong công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ tổ chức hoạt động đào tạo, thực hành, diễn tập phù hợp với nội dung chương trình đào tạo của các nhà trường.
Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 26/6/2022.
10. Hồ sơ xét hưởng trợ cấp 1 lần với chuyên gia được cử sang giúp Lào:
Ngày 06/5/2022, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 07/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 57/2013/QĐ-TTg được sửa đổi bởi Quyết định 62/2015/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a. Theo đó, hồ sơ xét hưởng trợ cấp một lần được hướng dẫn như sau:
- Hồ sơ xét hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.
- Trường hợp chuyên gia không có Quyết định cử đi và Quyết định về nước của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a thì phải có 01 trong các loại giấy tờ:
+ Bản sao được chứng thực từ bản chính;
+ Bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu) lý lịch Đảng viên hoặc lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) khai trước ngày 01/01/1995, mà trong đó có khai thời gian được cử làm chuyên gia tại Lào và Căm-pu-chi-a.
- Trường hợp cơ quan, tổ chức cử đi là đơn vị của CQNN, đã được chuyển đổi, tổ chức lại theo mô hình DN mà hồ sơ của đối tượng không có Quyết định cử đi và Quyết định về nước của cơ quan có thẩm quyền hoặc lý lịch Đảng viên hoặc lý lịch CB,CC,VC thì:
Phải có Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên của cơ quan, tổ chức cử đi theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/2022.
Xem thêm tại Thông tư 07/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 24/6/2022.
11. Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh:
Ngày 02/5/2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 01/2022/TT-VPCP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thêm các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
- Tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
- Tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử;
- Đầu mối triển khai kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.
- Tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ngoại vụ theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao (đối với địa phương không tổ chức riêng Sở Ngoại vụ).
Thông tư 01/2022/TT-VPCP có hiệu lực từ ngày 20/6/2022 và thay thế Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015.
12. Sẽ có cơ chế thu hút nhân lực trình độ cao về KH&CN từ nước ngoài:
Ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 569/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Theo đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược là phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có trình độ và năng lực sáng tạo cao.
Trong đó, sẽ thúc đẩy thu hút và dịch chuyển nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên cơ sở rà soát, sửa đổi các quy định nhằm khuyến khích chuyển dịch nhân lực hai chiều giữa khu vực công và tư;
Có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí và tạo thuận lợi về thủ tục xuất/nhập cảnh, visa, giấy phép lao động,... để thu hút nhân lực trình độ cao từ nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước;
Phát triển các mạng lưới kết nối nhân tài người Việt Nam, thu hút sự tham gia đóng góp của cộng đồng các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài;
Có chính sách đưa người Việt Nam vào làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nước ngoài, sau đó trở về nước làm việc;
Tháo gỡ các chính sách để tạo thuận lợi cho các giảng viên, cán bộ nghiên cứu thường xuyên tham gia vào hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp.
Quyết định 569/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

13. Tiêu chuẩn người làm công tác kiểm toán nội bộ của Bộ Quốc phòng:

Nội dung này được quy định tại Quyết định 1607/QĐ-BQP ngày 08/5/2022 ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Bộ Quốc phòng. Theo đó, quy định tiêu chuẩn của người làm công tác kiểm toán nội bộ như sau:
(1) Có bằng đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Kiểm toán Bộ Quốc phòng, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.
(2) Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán hoặc thanh tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
(3) Có kiến thức, hiểu biết về pháp luật và hoạt động của Bộ Quốc phòng; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.
(4) Đáp ứng yêu cầu phẩm chất và năng lực quy định tại Thông tư 142/2018/TT-BQP ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng.
(5) Kiểm toán trưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại mục (1), (2), (3), (4); có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn về quản lý tài chính, tổ chức kiểm toán và các kỹ năng liên quan khác.
Quyết định 1607/QĐ-BQP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

14. Bổ sung đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp:

Ngày 09/5/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 13/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, có 03 đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp bao gồm:
- Cây trồng: Cây lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê. (Bổ sung cao su, hồ tiêu, điều, cà phê)
- Vật nuôi: Trâu, bò, lợn. (Bổ sung lợn)
- Nuôi trồng thủy sản: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra. (Bổ sung cá tra)
Bên cạnh đó, quy định địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp gồm:
- Đối với cây trồng:
+ Đối với cây lúa, tại các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp.
+ Đối với cây cao su, tại các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.
+ Đối với cây cà phê, tại các tỉnh: Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước.
+ Đối với cây hồ tiêu, tại các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.
+ Đối với cây điều, tại các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai.
- Đối với vật nuôi:
+ Đối với trâu, bò, tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương.
+ Đối với lợn, tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai.
- Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, tại các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
Quyết định 13/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025 và thay thế Quyết định 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019, Quyết định 03/2021/QĐ-TTg ngày 25/01/2021.

15. Chỉ thị nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ:

Đây là nội dung chính tại Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, đặc biệt là trình độ tiến sĩ. Theo đó, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tiệm cận với chuẩn mực đào tạo quốc tế. Trong đó, đặc biệt lưu ý:
- Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học phù hợp với chuẩn mực của khu vực và thế giới;
- Ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu để nâng cao hiệu quả công tác trong đào tạo sau đại học;
- Tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đào tạo sau đại học, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đào tạo sau đại học:
- Ban hành quy định hướng dẫn trong công tác đào tạo; thực hiện chuẩn chương trình đào tạo; quy chế tuyển sinh và đào tạo hiện hành;
- Bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở đào tạo; thực hiện nghiêm quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo;
- Công khai, minh bạch các bước tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng;
- Đẩy mạnh đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học; thực hiện liên kết đào tạo sau đại học với những cơ sở đào tạo nước ngoài;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát nội bộ: quy trình lựa chọn đề tài nghiên cứu; tiêu chuẩn và điều kiện của người hướng dẫn,các thành viên hội đồng đánh giá luận văn, luận án;...
Xem chi tiết tại Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 11/5/2022.
16. Hướng dẫn NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG:
Đây là nội dung tại Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Theo đó, quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên cổng Dịch vụ công Quốc gia gồm 05 bước.
Trong đó, NLĐ cần thực hiện các bước sau đây:
- Đăng ký tài khoản, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
- Sau khi đăng nhập, NLĐ tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022.
- Đính kèm hồ sơ: Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.
Sau cùng, NLĐ chọn gửi Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.
Xem chi tiết quy trình tại Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022.

17. Phấn đấu ít nhất 25 DNNN có vốn hóa chủ sở hữu trên 1 tỷ USD vào cuối 2025:

Ngày 12/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, đến hết năm 2025 phấn đấu đạt một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể sau:
- 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước ứng dụng quản trị trên nền tảng số, thực hiện quản trị doanh nghiệp tiệm cận với các nguyên tắc quản trị của OECD;
- Phấn đấu 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty có dự án triển khai mới, trong đó có một số dự án đầu tư tiêu biểu, có tính chất dẫn dắt, lan tỏa, mang thương hiệu của DNNN;
- Có ít nhất 25 DNNN có vốn chủ sở hữu hoặc vốn hóa trên thị trường chứng khoán đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, trong Đó có ít nhất 10 doanh nghiệp đạt mức trên 5 tỷ đô la Mỹ;
- 100% DNNN có định hướng và thực hiện chuyển dịch đầu tư, hướng đến các dự án đầu tư, sử dụng công nghệ xanh, sạch và giảm thải khí carbon;
- Đóng góp của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vào ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng khoảng 5% - 10% so với giai đoạn 2016 - 2020.
Nghị quyết 68/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

18. Từ 15/5/2022, tạm dừng yêu cầu xét nghiệm khi nhập cảnh Việt Nam:

Đây là nội dung tại Công điện 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, để bảo đảm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng chỉ đạo một số nội dung sau:
- Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam từ 00 giờ ngày 15/5/2022.
Bộ Y tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
- Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thông báo đến người có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các hãng hàng không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện vận chuyển theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan.
- Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh:
+ Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;
+ Thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Công điện 416/CĐ-TTg ký ban hành ngày 13/5/2022.

19. Quy định về nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Ngày 10/5/2022, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở KH&ĐT thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện. Theo đó, Sở Kế KH&ĐT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể theo Điều 2 Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022.
Trong đó, nhiệm vụ đầu tư phát triển, đầu tư theo phương thức đối tác công tư bao gồm 01 số nội dung sau:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và dự kiến bố trí mức vốn đầu tư công cho từng nhiệm vụ, chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát việc thực hiện chính sách và quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của địa phương;
- Làm thường trực Hội đồng thẩm định cấp cơ sở dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư;…
- Làm đầu mối đăng tài thông tin dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; thẩm định hồ sơ mời sơ tuyền, kết quả sơ tuyển, hỗ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu,…
Xem chi tiết tại Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 20/7/2022, thay thế Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015.
20. Ban hành quy định mới về luân chuyển cán bộ:
Bộ Chính trị ban hành Quy định 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 về luân chuyển cán bộ, trong đó, thay đổi phạm vi luân chuyển cán bộ như sau:
Thực hiện luân chuyển từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác; giữa các cơ quan, tổ chức cùng cấp trong hệ thống chính trị.
(Trước đây phạm vi luân chuyển là: Luân chuyển từ Trung ương về địa phương; từ địa phương này sang địa phương khác; từ địa phương về cơ sở và ngược lại; luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị khối đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước).
Ngoài ra, Quy định 65-QĐ/TW về quan điểm, nguyên tắc luân chuyển cán bộ, Bộ Chính trị quy định một số điểm mới như sau:
- Không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ. Trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị quyết định;
- Bỏ quy định “Không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển” so với quy định trước đây.
Quy định 65-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 28/4/2022 và thay thế Quy định 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017.
21. Chỉ đạo chống thất thu thuế trong chuyển nhượng bất động sản:
Bộ Tài chính ban hành Công văn 3849/BTC-TCT ngày 28/4/2022 về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Cụ thể, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo một số nội dung sau:
- Đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường đã có giá theo Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành:
Đề nghị UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá đất (trong đó bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế theo quy định.
- Đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường chưa có giá tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành:
Đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát để tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành kịp thời Quyết định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất cụ thể đối với từng vị trí.
Trường hợp chưa ban hành thì yêu cầu chủ đầu tư trên địa bàn công khai giá bán theo quy định và thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan
- Đối với trường hợp hồ sơ chuyển nhượng bất động sản nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí, đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của UBND cấp tỉnh);
- Chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản làm căn cứ để tham mưu UBND cấp tỉnh xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.
Xem chi tiết tại Công văn 3849/BTC-TCT ngày 28/4/2022.
22. Chính phủ yêu cầu nghiên cứu sửa Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai:
Đây là nội dung đề cập tại Nghị quyết 64/NQ-CP ngày 06/5/2022 thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030;... Theo đó, Chính phủ giao các Bộ, cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn Luật Đất đai để phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị quyết của Quốc hội về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.
- Các bộ nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về công tác quy hoạch còn mâu thuẫn, chồng chéo để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ và chất lượng quy hoạch;
Khẩn trương rà soát, nghiên cứu và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chuyên ngành về quy hoạch.
Các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp để nâng cấp hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia, thống nhất công nghệ, định dạng dữ liệu về quy hoạch, cập nhật, chia sẻ thông tin bảo đảm tính công khai, minh bạch;
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về quy hoạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về quy hoạch…

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

410/UBND-VH

Nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Lượt xem:195 | lượt tải:187

129/KH-UBND

Tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lào Cai năm 2022.

Lượt xem:221 | lượt tải:31

259/TB-UBND

Thông báo công khai các hộ gia đình, cá nhân đăng ký giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lào Cai

Lượt xem:199 | lượt tải:73

257/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức

Lượt xem:209 | lượt tải:44

185/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:125 | lượt tải:28

948/QĐ-UBND

Thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026

Lượt xem:117 | lượt tải:30

341/UBND-TDCS

Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lượt xem:218 | lượt tải:36

495/QĐ-TTg

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030

Lượt xem:128 | lượt tải:29
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:10
  • Tổng lượt truy cập: 5,247,990
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây