Trang Thông Tin Về Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật

https://tuphaptplc.vn


Bản tin pháp luật tuần 21

Thực hiện Chương trình công tác về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố Lào Cai. Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai tổng hợp một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành, cụ thể như sau:
Bản tin pháp luật tuần 21
I. Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 05/2022
1. Từ 21/5/2022, công an cấp xã được cấp đăng ký xe mô tô, gắn máy:
Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực từ ngày 21/5/2022. Theo đó, công an xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đối với:
- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình;
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.
Đồng thời, tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.
Điều kiện, thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe của Công an cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Thông tư 15/2022/TT-BCA .
Trong thời gian triển khai thực hiện phân cấp công tác đăng ký xe đối với Công an các đơn vị, địa phương chưa phân cấp thì tiếp tục thực hiện công tác đăng ký xe theo nhiệm vụ đã được giao.
2. Tăng mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ Công an đã thôi việc, xuất ngũ:
Thông tư 14/2022/TT-BCA về điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng, chính thức có hiệu lực từ ngày 21/5/2022. Theo đó, điều chỉnh tăng thêm mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại:
- Điều 4 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 08/11/2010;
- Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 04/5/2012.
Kể từ ngày 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của các đối tượng nêu trên được điều chỉnh theo công thức sau: Mức hưởng trợ cấp hằng tháng = Mức hưởng trợ cấp tháng 12/2021 x 1,074.
Các biểu mẫu thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng bao gồm: Mẫu số 01/QĐ-X01; Mẫu số 02/GT-X01; Mẫu số 03/QĐ-X01 và Mẫu số 04/GT-X01 ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BCA .
3. Sửa quy định về cho vay đặc biệt với TCTD được kiểm soát đặc biệt:
Từ ngày 24/5/2022, Thông tư 02/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN về cho vay đặc biệt (CVĐB) đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, đối với khoản CVĐB quy định tại điểm b, c, đ khoản 1, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 4 Thông tư 08/2021/TT-NHNN sẽ thực hiện theo phương án cơ cấu lại, phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt đối với các nội dung:
- Số tiền cho vay, mục đích sử dụng khoản cho vay, tài sản bảo đảm cho khoản cho vay;
- Lãi suất, thời hạn, việc trả nợ, việc miễn, giảm tiền lãi cho vay, việc xử lý đối với khoản CVĐB đã cho vay (bao gồm cả việc gia hạn khoản cho vay, lãi suất đối với nợ gốc cho vay đặc biệt quá hạn).
Hiện hành, thực hiện theo quyết định của Thủ tướng, phương án cơ cấu lại, phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt.
Đối với khoản CVĐB tại điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 08/2021/TT-NHNN thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 .
4. Bổ sung quy định về lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư:
Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC về trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư,…tại doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 25/5/2022. Theo đó, đối tượng lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chứng khoán quy định như sau:
- Đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định, thuộc sở hữu của doanh nghiệp:
+ Đang được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước;
+ Được tư do mua bán trên thị trường và giá chứng khoán thực tế trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị của khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán trên sổ kế toán.
Đối tượng lập dự phòng nêu trên không bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương. (quy định mới so với hiện hành)

II. Những chính sách mới ban hành

1. Sửa đổi quy định về áp dụng án treo:
Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo, có hiệu lực từ ngày 10/5/2022. Theo đó, hướng dẫn điều kiện “Người bị xử phạt tù có nhân thân tốt” như sau:
Người bị xử phạt tù có nhân thân tốt là ngoài lần phạm tội này, người phạm tội chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.
- Đối với người đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích, người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà tính đến ngày phạm tội lần này đã quá thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật nếu xét thấy tính chất, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo;
- Đối với người bị kết án mà khi định tội đã sử dụng tình tiết “đã bị xử lý kỷ luật” hoặc “đã bị xử phạt vi phạm hành chính” hoặc “đã bị kết án” và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo; (Nội dung mới bổ sung)
- Đối với người bị kết án mà vụ án được tách ra để giải quyết trong các giai đoạn khác nhau (tách thành nhiều vụ án) và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo. (Nội dung mới bổ sung)
2. Kéo dài thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp:
Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp là từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025.
(Hiện hành, thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp là 26/6/2019 đến hết ngày 31/12/2021).
Đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp bao gồm:
- Cây trồng: Lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê.
- Vật nuôi: Trâu, bò, lợn.
- Nuôi trồng thủy sản: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.
Quyết định 13/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025 và thay thế Quyết định 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019, Quyết định 03/2021/QĐ-TTg ngày 25/01/2021.
3. Thời hạn giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ:
Ngày 20/4/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 03/2022/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN). Theo đó, thời hạn giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ được quy định như sau:
- Thời hạn giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ tối đa là 03 tháng.
Trường hợp vụ việc giám định các thiết bị, máy móc, công nghệ mới, phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng.
Thời hạn giám định này có thể được gia hạn theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa theo quy định trên.
Giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ đối với các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.
- Trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ:
+ Lý do cho người trưng cầu giám định;
+ Thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.
Thông tư 03/2022/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/6/2022 và thay thế Thông tư 35/2014/TT-BKHCN ngày 11/12/2014.
4. Hướng dẫn phòng chống COVID-19 với người nhập cảnh Việt Nam:
Ngày 16/5/2022, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) ban hành Công văn 498/DP-DT về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam. Theo đó, Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 với người nhập cảnh Việt Nam như sau:
- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống COVID-19 với người nhập cảnh như: Công điện 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022; Công văn 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 và Công văn 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022.
- Tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện sớm và điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 kịp thời.
Đặc biệt là các ổ dịch mới, bất thường (phạm vi, tốc độ lây lan, số mắc, tỷ lệ ca bệnh nặng, tử vong, có biến thể mới...) có liên quan đến người nhập cảnh.
- Chủ động cập nhật thông tin dịch và thực hiện các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình dịch hiện nay.
Lưu ý việc truyền thông tại cửa khẩu bằng nhiều hình thức, ngôn ngữ phù hợp với các đối tượng khác nhau theo các loại hình cửa khẩu cụ thể.
Xem chi tiết tại Công văn 498/DP-DT ban hành ngày 16/5/2022.
5. Hướng dẫn sàng lọc người nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại bệnh viện:
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 1226/QĐ-BYT hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại bệnh viện. Theo đó, người có dấu hiệu nghi nghiễm SARS-CoV-2 cần được sàng lọc, phát hiện sớm để tránh lây nhiễm và làm tăng nặng tình trạng bệnh khác, đặc biệt người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao, khu hồi sức tích cực, lọc máu (thận nhân tạo) và hậu phẫu.
Cụ thể, các bệnh viện công lập, tư nhân, có 1 cổng, nhiều cổng thì tại cổng có tiếp nhận người bệnh đặt biển báo: “Hướng đi dành cho người bị ho, sốt, chảy mũi, đau rát họng, tức ngực, khó thở, đau mỏi người, mất vị giác khứu giác”
Biển báo có thể bổ sung thêm các nội dung khác như các dấu hiệu khác, số điện thoại đường dây nóng … Biển báo có đèn chiếu sáng để nhìn rõ vào ban đêm.
Phía sau biển báo cần có biển chỉ dẫn đến khu vực khám sàng lọc COVID-19 (hoặc đến khoa/đơn nguyên truyền nhiễm của bệnh viện được phân công khám sàng lọc).
Khu vực khám sàng lọc có bố trí phương tiện vận chuyển như cáng, xe lăn cho người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp, có quy trình vệ sinh rõ ràng và thực hiện khử khuẩn sau mỗi lần sử dụng.
Trường hợp bệnh viện có đặc thù như quy mô lớn, mặt bằng rộng hoặc các lý do khác, có thể thiết lập và tổ chức sàng lọc người bệnh ngay tại cổng bệnh viên hoặc một số khoa/trung tâm, khối nhà của bệnh viện theo nguyên tắc chung.
Quyết định 1226/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 17/5/2022 và thay thế Công văn 1385/CV-BCĐQG ngày 19/3/2022.
6. Hướng dẫn một số tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025:
Ngày 11/5/2022, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định 1680/QĐ-BNN-VPĐP hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hướng dẫn một số tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 như sau:
- Thủy lợi và phòng, chống thiên tai;
- Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn;
- Môi trường và an toàn thực phẩm.
Trong đó, xã nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí về “Thủy lợi và phòng, chống thiên tai” khi đáp ứng các yêu cầu:
- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên.
- Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ:
+ Đảm bảo tất cả các mục yêu cầu “có” tại cột yêu cầu phải đáp ứng “có”.
+ Kết quả chấm điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.
Xem chi tiết tại Quyết định 1680/QĐ-BNN-VPĐP có hiệu lực từ ngày 11/5/2022.
7. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng với tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT:
Ngày 12/5/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1155/QĐ-BHXH về Quy chế hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT. Theo đó, các trường hợp chấm dứt hợp đồng của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT bao gồm:
- Hợp đồng hết thời hạn và không được gia hạn. 
- Hợp đồng đã được gia hạn một lần. (nội dung mới)
- Tổ chức dịch vụ không đáp ứng đủ nhân lực hoặc nhân viên không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 4 Quyết định 1155/QĐ-BHXH . (nội dung mới)
- Tổ chức dịch vụ vi phạm các điều khoản trong Hợp đồng đã ký.
- Tổ chức dịch vụ không hoàn thành kế hoạch phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng được giao. (Trước đây quy định thời gian là 2 năm liên tiếp)
- Tổ chức dịch vụ vi phạm pháp luật, bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. (nội dung mới)
- Tổ chức dịch vụ có một trong các hành vi vi phạm sau:
+ Giả mạo hổ sơ, chứng từ tham gia BHXH, BHYT.
+ Thực hiện không đúng quy định về: Sử dụng biên lai thu tiền; thu tiền của người tham gia; không nộp tiền hoặc nộp không đúng số tiền đã thu; nộp tiền không đúng thời gian.
+ Có hành vi gian lận để lạm dụng quỹ BHXH, BHYT.
+ Không trả số BHXH, thẻ BHYT của người tham gia.
- Thay đổi chủ thể ký hợp đồng hoặc căn cứ pháp lý. (nội dung mới)
- Đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Quyết định 1155/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 12/5/2022 và thay thế Quyết định 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016.
8. Giải pháp cấp bách bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam:
Nội dung này được đề cập tại Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:
- Rà soát, đề xuất hoàn thiện, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các quy định về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam;
Hướng dẫn quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư;
Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư, bao gồm bảo vệ các sinh cảnh, tuyến di cư xuyên biên giới và điểm dừng chân của chúng;
- Phối hợp với các quốc gia, tổ chức quốc tế liên quan tăng cường bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư và đường bay xuyên biên giới, các vùng chim di cư quan trọng và điểm dừng chân của chúng tại Việt Nam;
Phối hợp với các tổ chức quốc tế thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát các đường bay quan trọng của các loài chim di cư.
- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.
Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 17/5/2022.
9. Nội dung chi thực hiện Khung trình độ quốc gia với giáo dục đại học:
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025. Theo đó, nội dung chi thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025, bao gồm:
- Chi hội nghị, họp Ban chỉ đạo, Hội đồng tư vấn khối ngành, Hội đồng thẩm định chương trình để phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của giáo dục đại học,...
- Chi cho các hoạt động điều tra, khảo sát, thu thập, so sánh, phân tích các tài liệu mô tả các dịch vụ, hoạt động, công việc của khối ngành của từng lĩnh vực đào tạo phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình,...
- Chi dịch và hiệu đính tài liệu phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình, báo cáo tham chiếu;
- Chi in ấn tài liệu, mua văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình, xây dựng báo cáo tham chiếu;
- Chi thông tin, truyền thông về khung trình độ, báo cáo tham chiếu;
- Chi bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên theo chuẩn chương trình đào tạo của khung trình độ;
- Chi rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, biên soạn chương trình, giáo trình;
- Chi xây dựng chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng báo cáo tham chiếu;
Xem chi tiết nội dung chi tại Thông tư 26/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/5/2022.
10. Những triệu chứng hậu COVID-19 cần liên hệ ngay với nhân viên y tế:
Ngày 18/5/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1242/QĐ-BYT về Tài liệu Hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19. Theo đó, cần liên hệ ngay với nhân viên y tế nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nguy hiểm sau đây:
- Thấy khó thở khi hoạt động nhẹ mà tình trạng này không cải thiện khi thực hiện bất kỳ tư thế làm giảm khó thở.
- Có sự thay đổi tình trạng khó thở khi nghỉ ngơi mà không thấy đỡ hơn khi thực hiện các kỹ thuật vận động và tập thể dục.
- Thấy đau ngực, tim đập nhanh hoặc chóng mặt khi ở một số tư thế hoặc trong quá trình tập luyện hay hoạt động thể lực.
- Tình trạng lẫn lộn ngày càng xấu đi hoặc cảm thấy khó nói hay khó hiểu lời nói.
- Thấy thay đổi cảm giác và vận động trên mặt, tay hay chân, đặc biệt là các dấu hiệu này chỉ có ở một bên cơ thể, và/hoặc tình trạng lo âu hay tâm trạng xấu đi, hay có ý nghĩ muốn làm hại bản thân.
Xem chi tiết tại Quyết định 1242/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/5/2022.
11. Xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất rừng trái pháp luật:
Ngày 18/5/2022, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công An triển khai các nội dung sau:
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, nhất là trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên.
- Chỉ đạo hỗ trợ các địa phương điều tra, xử lý nghiêm các vụ án hình sự trong lĩnh vực lâm nghiệp đặc biệt là các hành vi hủy hoại rừng.
Ngoài ra, cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Tiếp tục tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao đời sống, thu nhập người làm nghề rừng;
Huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư phát triển sản xuất lâm nghiệp, tiêu thụ nông, lâm sản tại các tỉnh nhằm giảm áp lực lên rừng.
- Phối hợp với cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng có quy mô lớn, phức tạp.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng đảm bảo hiệu quả.
Xem chi tiết tại Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 18/5/2022.
12. Giao đất ở cho HGĐ, cá nhân thuộc dự án bố trí ổn định dân cư vùng ĐBKK:
Ngày 18/5/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 590/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, đề ra giải pháp về bố trí đất ở, nhà ở, đất sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu để thực hiện chương trình, đơn cử như:
-  Căn cứ quy định của pháp luật các địa phương có biện pháp giao đất ở, đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án bố trí ổn định dân cư.
Thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất ở đối với các hộ gia đình, cá nhân theo quy định;
- Hỗ trợ trực tiếp các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng của Chương trình:
+ Di chuyển người và tài sản, khai hoang, nhà ở, lương thực (trong thời gian đầu tại nơi tái định cư), nước sinh hoạt (nơi không có điều kiện xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung);
+ Hộ gia đình, cá nhân đang cư trú hợp pháp trong khu rừng đặc dụng được bố trí tái định cư hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hành;
-  Hỗ trợ ổn định dân cư tại chỗ: hộ gia đình, cá nhân đang sống ở vùng có nguy cơ thiên tai nhưng không còn quỹ đất xây dựng khu tái định cư để di chuyển được hỗ trợ nâng cấp nhà ở và vật dụng phòng, chống thiên tai thiết yếu khác;…
Xem chi tiết tại Quyết định 590/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 18/5/2022.
13. Các bước tiếp nhận HS đăng ký thuế điện tử lần đầu qua Cổng DVCQG:
Ngày 16/5/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1604/TCT-KK triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG kết nối CSDLQG về dân cư. Theo đó, các bước tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử lần đầu của NNT trên Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế như sau:
- Bước 1: NNT sử dụng tài khoản đã cấp đăng nhập vào Cổng DVCQG và chọn "Đăng ký thuế lần đầu".
- Bước 2: Cổng DVCQG chuyển sang Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế.
- Bước 3: Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế kiểm tra NNT đã có MST chưa:
+ Đã cấp MST: Hiển thị "Số giấy tờ đã được cấp MST";
+ Chưa cấp MST: Hiển thị để NNT chọn đối tượng ĐKT lần đầu.
- Bước 4: Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế truy cập vào CSDLQG về dân cư để truy vấn thông tin cá nhân và trả kết quả:
+ Không có dữ liệu: Thông báo "Thông tin cá nhân tại CSDLQG về dân cư không đầy đủ/không hợp lệ". Trường hợp NNT nhập đúng thông tin nhưng không có dữ liệu thì đến cơ quan công an cập nhật.
+ Có dữ liệu đầy đủ: Hiển thị thông tin mẫu 05-ĐK-TCT, thực hiện bước 5.
- Bước 5: NNT kiểm tra thông tin mẫu 05-ĐK-TCT và bổ sung thông tin thiếu.
+ Nếu thông tin trên tờ khai khớp với thông tin cá nhân chuyển bước 6.
+ Nếu thông tin không khớp thì báo: "NNT không nộp hồ sơ đến cơ quan thuế và liên hệ cơ quan cấp xã/phường nơi cá nhân đăng ký thường trú để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin".
- Bước 6: Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ về thông tin nhận từ CSDLQG về dân cư và thông tin NNT kê khai hồ sơ.
- Bước 7: Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế lưu hồ sơ và tự động chuyển thông tin vào hệ thống TMS ngay khi nộp hồ sơ đăng ký thành công.
Xem chi tiết tại Công văn 1604/TCT-KK ngày 16/5/2022.

14. Xây dựng quy định áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt:

Bộ Y tế ban hành Quyết định 1294/QĐ-BYT ngày 19/5/2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025, trong đó, yêu cầu xây dựng quy định áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường (nước ngọt). Cụ thể, tại Kế hoạch, Bộ Y tế đặt ra các nhiệm vụ nhằm xây dựng các chính sách liên quan đến dinh dưỡng, đáp ứng các vấn đề dinh dưỡng mới nổi và cấp thiết, đơn cử như:
- Xây dựng quy định về hạn chế quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của các nhãn hàng đối với thực phẩm không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ em, áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường.
- Xây dựng chính sách BHYT chi trả cho dịch vụ tư vấn, điều trị cho trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng; chi trả cho sữa mẹ thanh trùng cho trẻ sơ sinh, sinh non và bệnh lý chưa được tiếp cận với sữa mẹ đẻ;...
- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.
- Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật bữa ăn học đường, các quy định về dinh dưỡng và hoạt động thể lực trong trường học, quy định về hoạt động của căng tin trong trường học, bảo đảm cung cấp thực phẩm có lợi cho sức khỏe học sinh, sinh viên.
- Xây dựng hướng dẫn quốc gia về dinh dưỡng hợp lý, hoạt động thể lực phù hợp với các nhóm đối tượng, phòng chống thừa cân béo phì và bệnh không lây nhiễm.
- Xây dựng các khuyến nghị về bữa ăn của người lao động phù hợp với ngành nghề để phổ biến và áp dụng trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp.
- Xây dựng hướng dẫn về tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ cho người lao động không có hợp đồng lao động…
Xem chi tiết tại Quyết định 1294/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký.
15. Hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ NSNN với khoản vay của doanh nghiệp:
Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Theo đó, mức lãi suất hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định.
Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.
Để được hỗ trợ mức lãi suất trên, khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau:
-  Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng;
- Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, chưa được hỗ trợ lãi suất từ NSNN.
Nghị định 31/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/5/2022.
Đàm Thị Phượng - Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố Lào Cai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây